Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Etapy wdrażania systemu HACCP i identyfikowalność
Wyszukiwarka
Home 9 Informacje dla producentów żywności 9 Etapy wdrażania systemu HACCP i identyfikowalność

Etapy wdrażania systemu HACCP i identyfikowalność

Autor

Każdy przedsiębiorca sektora spożywczego ma obowiązek wdrożenia systemu HACCP w oparciu o 7 zasad z Kodeksu Żywnościowego.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Etapy wdrażania systemu HACCP i identyfikowalność

Etapy wdrażania systemu HACCP

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy sektora spożywczego wynikającym z przepisów prawnych, tj. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) oraz rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, jest wdrożenie systemu HACCP w oparciu o 7 zasad z Kodeksu Żywnościowego.

Przy wdrażaniu systemu można skorzystać z tak zwanych 12 etapów wdrażania systemu HACCP, w których to zawartych jest również 7 zasad tego systemu.

Etapy wdrażania systemu HACCP (wg Kodeksu Żywnościowego)

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Etapy wdrażania systemu HACCP i identyfikowalność

Źródło: Opracowanie własne

Identyfikowalność

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia z 28 stycznia 2002 r., ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, każdy przedsiębiorca musi sprostać tzw. koncepcji identyfikowalności (ang. traceability). „Identyfikowalność”, to inaczej zapewnienie śledzenia drogi żywności począwszy od surowców, poprzez półprodukty i gotowe produkty do spożycia przez ludzi w całym łańcuchu żywnościowym.

W praktyce oznacza to, że każdy zakład powinien prowadzić dokumentację, na podstawie której może wskazać źródło pochodzenia każdej partii żywności – skąd pochodzi dostawa, jak również dokąd dana parta żywności została przekazana – do jakiej hurtowni, sklepu, zakładu żywienia zbiorowego itd. Koncepcja ,,traceability” ma na celu zapewnienie szybkiej reakcji – wycofania produktu z rynku w razie zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia.

  1. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319).

  2. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. UE L 31 z 1.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463).

  3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 136, poz. 914).

  4. Codex Alimentarius, Code of Hygienic Practice for Precooked and Cooked Foods in Mass Catering, CAC/RCP 39, 1993.

  5. Obrót żywnością a zdrowie – praktyczny poradnik dla przedsiębiorców, praca zbiorowa, PARP, Warszawa, 2009.

  6. Turlejska H., Pelzner U., Szponar L. Konecka-Matyjek E., Zasady racjonalnego żywienia. Zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego, ODDK, Gdańsk, 2006.

  7. Konecka-Matyjek E., Idaszak D., Wdrażanie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Żywienia Zbiorowego, systemu HACCP oraz identyfikowalności w szkołach i przedszkolach. Poradnik dla pracowników kuchni placówek oświatowo-wychowawczych i firm cateringowych (praca w druku)

Inne nowości z kategorii Informacje dla producentów żywności: