Etapy wdrażania systemu HACCP i identyfikowalność

Każdy przedsiębiorca sektora spożywczego ma obowiązek wdrożenia systemu HACCP w oparciu o 7 zasad z Kodeksu Żywnościowego.

Etapy wdrażania systemu HACCP

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy sektora spożywczego wynikającym z przepisów prawnych, tj. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) oraz rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, jest wdrożenie systemu HACCP w oparciu o 7 zasad z Kodeksu Żywnościowego.

Przy wdrażaniu systemu można skorzystać z tak zwanych 12 etapów wdrażania systemu HACCP, w których to zawartych jest również 7 zasad tego systemu.

Etapy wdrażania systemu HACCP (wg Kodeksu Żywnościowego)

Źródło: Opracowanie własne

Identyfikowalność

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia z 28 stycznia 2002 r., ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, każdy przedsiębiorca musi sprostać tzw. koncepcji identyfikowalności (ang. traceability). „Identyfikowalność”, to inaczej zapewnienie śledzenia drogi żywności począwszy od surowców, poprzez półprodukty i gotowe produkty do spożycia przez ludzi w całym łańcuchu żywnościowym.

W praktyce oznacza to, że każdy zakład powinien prowadzić dokumentację, na podstawie której może wskazać źródło pochodzenia każdej partii żywności – skąd pochodzi dostawa, jak również dokąd dana parta żywności została przekazana – do jakiej hurtowni, sklepu, zakładu żywienia zbiorowego itd. Koncepcja ,,traceability” ma na celu zapewnienie szybkiej reakcji – wycofania produktu z rynku w razie zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia.

  1. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319).

  2. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. UE L 31 z 1.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463).

  3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 136, poz. 914).

  4. Codex Alimentarius, Code of Hygienic Practice for Precooked and Cooked Foods in Mass Catering, CAC/RCP 39, 1993.

  5. Obrót żywnością a zdrowie – praktyczny poradnik dla przedsiębiorców, praca zbiorowa, PARP, Warszawa, 2009.

  6. Turlejska H., Pelzner U., Szponar L. Konecka-Matyjek E., Zasady racjonalnego żywienia. Zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego, ODDK, Gdańsk, 2006.

  7. Konecka-Matyjek E., Idaszak D., Wdrażanie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Żywienia Zbiorowego, systemu HACCP oraz identyfikowalności w szkołach i przedszkolach. Poradnik dla pracowników kuchni placówek oświatowo-wychowawczych i firm cateringowych (praca w druku)

Inne nowości z kategorii Informacje dla producentów żywności:

Zapisz się do naszego newslettera

Get updates direct to your inbox.

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).