Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Regulamin CDO
Wyszukiwarka

wersja obowiązująca od 15 września 2022 r.

Regulamin korzystania z konsultacji Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

Usługodawca

1.      Usługodawcą jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH – PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24, 00-791 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000069210, posiadający NIP: 5250008732, REGON: 000288461 (dalej: „Usługodawca”). Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: cdo@pzh.gov.pl.

Przedmiot Usługi

2.      Przedmiotem usługi jest udostępnienie na rzecz usługobiorcy (dalej „Użytkownik”) Konta na platformie internetowej Centrum Dietetycznego Online, dalej zwanego „CDO” pod adresem https://cdo.pzh.gov.pl/ oraz udzielanie za jej pośrednictwem Konsultacji przez specjalistów z zakresu dietetyki, psychodietetyki oraz aktywności fizycznej (dalej „Konsultant”).

3.      Przez Konsultację, o której mowa w ust. 2,  rozumie się poradę edukacyjną z zakresu dietetyki, psychodietetyki oraz aktywności fizycznej.

4.      Zawarcie umowy na świadczenie usług opisanych w punkcie 2 Regulaminu, dalej zwanych „Usługami” lub „Konsultacjami” następuje z chwilą zarejestrowania i aktywowania Konta przez Użytkownika, po zaakceptowaniu przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz udzieleniu zgód niezbędnych dla prawidłowej realizacji usług. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu przez Użytkownika w link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

Zakres i warunki Usług

5.      Przedmiotem Usług są porady edukacyjne z zakresu dietetyki, psychodietetyki oraz aktywności fizycznej, przy czym porady na temat zalecanego sposobu żywienia i stylu życia oraz ich wpływu na zdrowie udzielane są w oparciu o informacje przekazane podczas Konsultacji przez Użytkownika dotyczące jego stanu zdrowia.

6.      Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat  oraz posiadająca pełną zdolność  do czynności prawnych. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych może uczestniczyć w Konsultacji rodzinnej wyłącznie w obecności jej przedstawiciela ustawowego.

7.      Użytkowanie Konta oraz Konsultacje świadczone za pośrednictwem platformy CDO są bezpłatne. Konsultacje udzielane są w języku polskim.

8.      Konsultacje udzielane są za pośrednictwem platformy https://cdo.pzh.gov.pl w trybie online, poprzez połączenie audio-video lub audio. Podczas Konsultacji czat jest wyłącznie narzędziem pomocniczym.

9.      Konsultacja może być Indywidualna lub Rodzinna. Konsultacja Indywidualna może być realizowana z zakresu dietetyki, psychodietetyki lub dotyczyć aktywności fizycznej. Konsultacja Rodzinna może być realizowana z zakresu dietetyki.

10.   Konsultacja Indywidualna dotyczy wyłącznie Użytkownika (rozmówcy) posiadającego Konto.

11.   Konsultacja  Rodzinna obejmuje co najmniej dwie osoby, Użytkownika oraz członka jego rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym, które mają wspólny cel żywieniowy oraz uczestniczą w Konsultacji za indywidualną zgodą każdej z nich. Zgoda uczestnika Konsultacji wyrażona jest poprzez akceptację wiadomości elektronicznej wysłanej przez system na adres e-mail wskazany przy rejestracji. Zgodę w imieniu osoby niepełnoletniej wyraża jej przedstawiciel ustawowy. W przypadku osoby niepełnoletniej, która ukończyła 16 rok życia, oprócz zgody przedstawiciela ustawowego, wymagana jest wyraźna zgoda osoby niepełnoletniej.

12.   Konsultacji udzielają osoby posiadające kierunkowe wykształcenie i wiedzę z zakresu dietetyki, psychodietetyki oraz aktywności fizycznej, będące pracownikami Usługodawcy lub osobami współpracującymi lub działającymi na rzecz Usługodawcy na zasadzie umowy cywilnoprawnej.

Konto Użytkownika

13.   Korzystanie z usług oferowanych przez Usługodawcę wymaga założenia Konta Użytkownika (dalej „Konto”). W celu założenia Konta niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://cdo.pzh.gov.pl/consultancy/#/app/register, przy czym pod pojęciem prawidłowego wypełnienia rozumie się zgodne ze stanem prawnym i faktycznym wypełnienie wszystkich obowiązkowych rubryk formularza rejestracyjnego.

14.   Przed dokonaniem rejestracji do serwisu https://cdo.pzh.gov.pl/, Użytkownik konta składa stosowne oświadczenie w zakresie:

1)   akceptacji postanowień Regulaminu,
2)   zgody na udział w Konsultacjach dietetycznych, psychodietetycznych i dotyczących aktywności fizycznej,
3)   zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:

a)    na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie imienia, nazwiska, numeru kontaktowego telefonu, adresu e-mail) oraz Dziecka (w zakresie: imienia, nazwiska adresu e-mail) przez NIZP-PZH w celu rejestracji w serwisie https://cdo.pzh.gov.pl/ umożliwiające wzięcie udziału w Konsultacjach. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

b)   zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przekazanie dodatkowych moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka (płeć, imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, województwo, wizerunek oraz danych osobowych szczególnej kategorii tj. dane dotyczące zdrowia) w przypadku korzystania z Konsultacji;

c)    zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie Konsultacji, w tym zgody na przesyłanie wiadomości e-mail, lub wiadomości e-mail i SMS zawierających informacje o terminach Konsultacji oraz treści informacyjne, dotyczące Konsultacji.

4)   zapoznania się z klauzulą obowiązku informacyjnego Administratora – wypełniającą postanowienia RODO – skierowaną do Użytkowników.

15.   Aktywacja Konta następuje poprzez  wejście w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Konta.

16.   Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wyrażenie wymaganych niniejszym Regulaminem zgód nie gwarantuje Użytkownikowi uzyskania Konsultacji w preferowanym przez niego terminie. Udzielenie Konsultacji jest uzależnione od dostępności poszczególnych Konsultantów.

17.   Dla Użytkownika posiadającego Konto, dostępne są następujące funkcjonalności:

1)   kalendarz umożliwiający umówienie się na Konsultację;
2)   ankieta podstawowa, zawierająca informacje niezbędne do świadczenia Konsultacji;
3)   rozmowy audio-wideo bądź audio;
4)   czat wyłącznie jako narzędzie pomocnicze;
5)   zakładka „Zalecenia” w której Konsultant może umieścić materiały dla Użytkownika;
6)   inne – wynikające z bieżącej konfiguracji platformy.

Przebieg Konsultacji

18.   Po wybraniu przez Użytkownika terminu Konsultacji, Usługodawca wysyła na adres e-mail lub adres e-mail i numer telefonu, informację o dacie i godzinie Konsultacji. Dodatkowo Użytkownik otrzymuje na adres e-mail informacje o anulacji Konsultacji bądź nie pojawieniu się na Konsultacji. Usługodawca zastrzega możliwość odwołania potwierdzonej Konsultacji lub też jej niezrealizowania. O przyczynach odwołania lub niezrealizowania Konsultacji Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail.

19.   Konsultacje realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-19.30 oraz w wybrane soboty w godzinach 9.00-16.30, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

20.   Warunkiem rozpoczęcia Konsultacji jest zalogowanie się Użytkownika na Konto i nawiązanie połączenia (inicjowanego kliknięciem przycisku „Połącz” pojawiającego się w momencie rozpoczęcia Konsultacji).

21.   Jeżeli Użytkownik pozostaje niezalogowany do 15 minut od ustalonej godziny rozpoczęcia Konsultacji lub jest zalogowany na swoim Koncie, ale nie kliknął przycisku „Połącz”, Konsultant zakończy Konsultację.

22.   W razie problemów technicznych na platformie CDO, możliwe jest nawiązanie alternatywnego połączenia przez Konsultanta za pomocą innego komunikatora online. Decyzja o takim działaniu należy do  Konsultanta.

23.   Konsultacja jest udzielana online za pośrednictwem platformy internetowej CDO, zwanej dalej także „platformą”, lub „platformą CDO”. Konsultacja Indywidualna dietetyczna i dotycząca aktywności fizycznej trwa do 30 minut. Konsultacja Rodzinna dietetyczna i Indywidualna psychodietetyczna trwa do 45 minut. Użytkownik jest zobowiązany na co najmniej 5 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia Konsultacji zalogować się na swoje Konto i utrzymywać stan zalogowania przez cały okres trwania Konsultacji.

24.   Jeżeli Użytkownik ma wyłączoną kamerę Konsultant nie ma obowiązku włączania kamery.

25.   Konsultacje udzielane są w oparciu o informacje dotyczące stanu zdrowia Użytkownika przekazane podczas Konsultacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na przebieg Konsultacji.

26.   Usługodawca i Konsultant nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Użytkowniku.

27.   Usługodawca ani Konsultant nie są  upoważnieni  do wydawania   zaświadczeń, w tym w szczególności m.in. do operacji bariatrycznych czy potwierdzenia realizacji specjalistycznych wizyt.

28.   Konsultant ma prawo do weryfikacji tożsamości Użytkownika.

29.   Przedmiot Konsultacji dietetycznej obejmuje:

1)   przeprowadzenie wywiadu żywieniowego i zdrowotnego oraz ocenę sposobu żywienia;
2)   rozmowę online między Konsultantem a Użytkownikiem, mającą na celu edukację i poradnictwo żywieniowe;
3)   w uzasadnionym przypadku przygotowanie przez Konsultanta zaleceń żywieniowych i umieszczenie ich w zakładce „Zalecenia” na Koncie Użytkownika.

30.   Przedmiot Konsultacji dietetycznej nie obejmuje:

1)   tworzenia indywidualnych jadłospisów;
2)   ingerencji w oddziaływania terapeutyczne oraz proces leczenia zaburzeń odżywiania i innych zaburzeń zdrowia psychicznego;
3)   wydawania oficjalnej opinii jako ekspert Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB;
4)   udzielania odpowiedzi do innych celów niż obejmuje niniejszy Regulamin m.in. wywiady, uzupełniania wiedzy specjalistycznej wśród studentów czy konsultowanie przez Użytkownika własnych pacjentów.
5)   tematyki wykraczającej poza zakres żywienia i stylu życia.

31.   Przedmiot Konsultacji psychodietetycznej obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu psychodietetycznego i zdrowotnego;
2) rozmowę online pomiędzy Konsultantem a Użytkownikiem, mającą na celu psychoedukację. Tematem konsultacji może być motywacja do dokonywania zmian w stylu życia i sposobie żywienia, stres powodujący problemy na tle psychodietetycznym, emocje związane z odżywianiem itp.

32.   Przedmiot Konsultacji psychodietetycznej nie obejmuje:

1) terapii;
2) terapii zaburzeń odżywiania;
3) ingerencji w oddziaływania terapeutyczne oraz proces leczenia zaburzeń odżywiania i innych zaburzeń zdrowia psychicznego;
4) tematyki wykraczającej poza zakres psychodietetyki i stylu życia.

33.   Przedmiot Konsultacji dotyczącej aktywności fizycznej obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu zdrowotnego;
2) rozmowę online pomiędzy Konsultantem a Użytkownikiem, mającą na celu edukację w zakresie:

a) aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie oraz poszczególne układy np. ruchu, oddechowy, krążeniowy, nerwowy) i/lub profilaktycznej roli aktywności fizycznej;
b) ćwiczeń fizycznych i dostosowania ich rodzaju oraz możliwości wykorzystania w zależności od przyjętego celu;
c) planowania aktywności fizycznej zgodnie z aktualnymi wytycznymi WHO;
d) możliwości i ograniczeń w aktywności fizycznej w zależności od występowania niektórych chorób np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, refluks itp.

34.   Przedmiot Konsultacji dotyczącej aktywności fizycznej nie obejmuje:

1) terapii manualnej;
2) diagnostyki schorzeń narządu ruchu, chorób układu krążenia, nerwowego, oddechowego i innych oraz zabiegów;
3) procedury leczniczej;
4) tematyki wykraczającej poza zakres aktywności fizycznej i stylu życia.

35.   Połączenie z Użytkownikiem zostanie zakończone jeżeli:

1)   rozmówca jest niepełnoletni, a w Konsultacji nie uczestniczy przedstawiciel ustawowy;
2)   temat rozmowy odbiega od przedmiotu Konsultacji zdefiniowanego w niniejszym Regulaminie;
3)   Użytkownik swoim zachowaniem wymusza u Konsultanta naruszenie etyki zawodowej;
4)   Użytkownik używa zwrotów lub załącza treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste Konsultanta lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
5)   Użytkownik odnosi się wulgarnie lub niekulturalnie do Konsultanta;
6)   Konsultant uzna, że komunikacja z Użytkownikiem jest utrudniona ze względu na obniżone funkcje poznawcze i/lub stan zdrowia Użytkownika;
7)   Konsultant uzna, że sytuacja zdrowotna Użytkownika zagraża jego życiu lub zdrowiu;
8)   Został przekroczony maksymalny czas Konsultacji określony w punkcie 22 Regulaminu;
9)   Użytkownik wyrazi wolę zakończenia Konsultacji;
10)  Konsultant uzna, że jakość połączenia jest niewystarczająca do dalszego prowadzenia Konsultacji;
11)  Występują inne sytuacje, w których Konsultant uzna, że Konsultacja nie może być kontynuowana.

36.   Konsultant nie ma obowiązku rozpocząć połączenia i zrealizować Konsultacji z Użytkownikiem jeżeli:

1)   w kontakcie Konsultanta z Użytkownikiem doszło do zachowań opisanych w punkcie 35 Regulaminu;
2)   poprzednie Konto Użytkownika zostało zablokowane z przyczyn opisanych w punkcie 35 Regulaminu i ten sam Użytkownik założył nowe Konto na inny adres e-mail.

37.   Usługodawca ma prawo zablokować Konto Użytkownika, na określony czas lub trwale, jeżeli:

1) Użytkownik, mimo upomnienia wysłanego na e-mail Użytkownika, nie przestrzega niniejszego Regulaminu;
2) Użytkownik kolejno, co najmniej 5 razy anulował i/lub nie pojawił się na Konsultacji.

38.   W razie blokady konta wskazanej w pkt 37  do Użytkownika zostanie wysłany email podający przyczyny nałożenia blokady i czas trwania blokady.

39.  Konsultant może odmówić współpracy z Użytkowaniem, jeśli uzna, że Użytkownik wymaga specjalistycznej pomocy, której udzielnie przez Konsultanta nie jest możliwe. Konsultant może wskazać propozycję miejsc, w których Użytkownik może otrzymać adekwatną pomoc.

40.  Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem.

41.   Dane osobowe:

1)   Administratorem danych osobowych zebranych i udostępnionych za pośrednictwem platformy internetowej pod adresem https://cdo.pzh.gov.pl/ oraz za pośrednictwem Konta, jest Usługodawca wskazany w punkcie 1 Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych zgodne jest z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie RODO).
2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@pzh.gov.pl.
3)   Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, datę urodzenia, dane adresowe, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, identyfikator komunikatora internetowego), wiek, informacje dotyczące stanu zdrowia:

a)    w celu rejestracji i utworzenia konta Użytkownikowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgody osoby, której dane dotyczą);
b)   w celu prawidłowego wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi polegającej na świadczeniu Konsultacji dietetycznych, psychodietetycznych i dotyczących aktywności fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, z zastrzeżeniem, że prawidłowa realizacja umowy wymaga przetwarzania danych osobowych w zakresie stanu zdrowia, w oparciu o zgodę Użytkownika, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
c)    w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie przepisów prawa (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 10 czerwca 1927 r., Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych) polegających na prowadzeniu badań naukowych a także wdrażaniu i upowszechnianiu wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art. 9 ust. 2 lit. j RODO, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, zakres przetwarzanych danych jest zminimalizowany a dane przetwarzane w tym celu podlegają anonimizacji poprzez usunięcie danych identyfikacyjnych , usunięcie danych kontaktowych, adresowych (z wyjątkiem województwa zamieszkania) oraz daty urodzenia (z wyjątkiem roku urodzenia);
d)   w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie prowadzenia rozliczeń ze środków finansowych uzyskanych od podmiotów publicznych w celu świadczenia Usługi na rzecz Użytkowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4)   Administrator przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne) w celu poprawy funkcjonowania platformy internetowej zawierającej Konto. Dane te obejmują:

a)    oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych identyfikacyjnych, danych adresowych i danych kontaktowych elektronicznych;
b)   oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
c)    informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi;
d)   informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

5)   Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, takie jak pracownicy lub współpracownicy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy (Administratora) usługi zapewniające obsługę techniczną i teleinformatyczną, na podstawie realizacji zawartych umów o współpracę, jak także organy i instytucje, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6)   Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
7)   Dane osobowe w zakresie danych przetwarzanych przez Konto i w celu świadczenia Konsultacji dietetycznych, psychodietetycznych i dotyczących aktywności fizycznej będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy na świadczenie tych usług oraz do czasu usunięcia przez Użytkownika Konta.
8)   Dane osobowe w zakresie danych przetwarzanych w celu realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie danych przetwarzanych w celu prowadzenia rozliczeń będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
9)   Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego Użytkownik ma prawo do:

a)   uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do swoich danych osobowych,
b)   sprostowania swoich danych osobowych,
c)   żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d)  ograniczenia przetwarzania,
e)   przenoszenia swoich danych osobowych.

10)   W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania, prawo do dostępu do danych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, może być wyłączone, zgodnie z art. 469b Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r., jeśli realizacja tych praw uniemożliwiłaby lub poważnie utrudniła realizację celów badań naukowych i prac rozwojowych.
11)   Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Użytkownik ma w każdym czasie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane przez Administratora w ramach usprawiedliwionego interesu Administratora, lub w celu realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazł się Użytkownik. Przy czym w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, prawo do wniesienia sprzeciwu może być wyłączone, zgodnie z art. 469b Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r., jeśli realizacja tego prawa uniemożliwiłaby lub poważnie utrudniła realizację celów badań naukowych i prac rozwojowych.
12)  Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie danych o stanie zdrowia przetwarzanych w celu prawidłowego wykonania Umowy na udostępnienie Konta i świadczenie Konsultacji .Cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz na przetwarzanie danych, których podstawą nie jest zgoda Użytkownika.
13)  Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
14)   Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji Usługi utrzymania Konta oraz świadczenia Konsultacji dietetycznych, psychodietetycznych i dotyczących aktywności fizycznej. Konsekwencją niepodania danych osobowych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych jest brak możliwości założenia Konta oraz brak możliwości świadczenia Konsultacji. Konsekwencją braku podania danych o stanie zdrowia jest brak możliwości świadczenia Konsultacji.
15)    Administrator nie podejmuje wobec Użytkownika decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Dokumentacja z Konsultacji

41.   Usługodawca, z udzielonych Użytkownikowi, rekomendacji i informacji dietetycznych, psychodietetycznych i dotyczących aktywności fizycznej oraz sugestii, może stworzyć notatkę elektroniczną, do której dostęp będą mieli:

1) Konsultant, który udzielił Konsultacji;
2) Konsultant udzielający kolejnej Konsultacji;
3) Osoby odpowiedzialne za utrzymanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, zapewnienie bezpieczeństwa tego systemu oraz inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy realizacji Konsultacji na rzecz Użytkownika – na podstawie upoważnienia Administratora danych;
4) Użytkownik w zakresie udzielonych przez niego informacji.

Zgoda na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego

42.   Użytkownik wyraża zgodę na korzystania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu świadczenia na jego rzecz Konsultacji, w tym na przesyłanie wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail i SMS zawierających informacje o terminach Konsultacji.

Rozwiązanie umowy, blokada lub usunięcie Konta, cofnięcie zgód

43.   Użytkownik może w każdym czasie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy na świadczenie usług utrzymania Konta i usług Konsultacji. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: cdo@pzh.gov.pl, lub pisemnie na adres Usługodawcy podany w punkcie 1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika następuje usunięcie Konta w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.

44.   Cofnięcie zgody, o której mowa w punkcie 13 (zgody na przetwarzanie danych), uznaje się za równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu Umowy na świadczenie usług utrzymania Konta i usług Konsultacji. W tym przypadku Usługodawca usunie Konto w terminie określonym w punkcie 43.

45.   Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego do celu świadczenia na jego rzecz Konsultacji. Oświadczenie to Użytkownik może złożyć pocztą elektroniczną na adres: cdo@pzh.gov.pl względnie pisemnie na adres Usługodawcy podany w punkcie 1.

1) Cofnięcie zgody na korzystanie przez Usługodawcę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego uznaje się za równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu Umowy na świadczenie usług utrzymania Konta i usług Konsultacji. W tym przypadku Usługodawca usunie Konto Użytkownika w terminie określonym w punkcie 43.
2) Użytkownik może w każdym czasie zażądać usunięcia jego Konta, a także w każdym czasie zrezygnować z Konsultacji. Oświadczenie to Użytkownik może złożyć pocztą elektroniczną na adres: cdo@pzh.gov.pl, względnie pisemnie na adres Usługodawcy podany w punkcie 1. Usługodawca usunie Konto w terminie 7 dni od daty złożenia żądania.
3) W ramach funkcjonalności platformy, Usługodawca może zapewnić Użytkownikowi funkcjonalność polegającą na automatycznym usunięciu jego Konta. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu Umowy na świadczenie usług utrzymania Konta i usług Konsultacji. Usługodawca usunie Konto w terminie 7 dni od daty złożenia żądania.

46.   Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy, w przypadku całkowitego zaprzestania świadczenia przez niego Usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

Reklamacje

47.   Użytkownik może złożyć reklamację na jakość świadczonych Usług. Reklamację można złożyć pocztą elektroniczną na adres: cdo@pzh.gov.pl względnie pisemnie na adres Usługodawcy podany w punkcie 1.

48.   Usługodawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni. Odpowiedź zostanie skierowana pisemnie na adres e-mail Użytkownika wskazany w Koncie.

Pozostałe informacje

49.   Do prawidłowego korzystania z usług wymagane jest posiadanie sprzętu IT (komputer, tablet, smartfon itp.) wraz ze sprawnym mikrofonem, głośnikami lub słuchawkami i kamerą internetową oraz dostępem do Internetu.

50.   Koszt transmisji danych potrzebnych do korzystania z funkcjonalności platformy CDO  dostępnej pod adresem https://cdo.pzh.gov.pl/ ponosi Użytkownik. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat tytułem udostępnienia treści w ramach tej platformy. Usługodawca nie pobiera od użytkownika jakichkolwiek kosztów/opłat związanych z odbiorem i przechowywaniem danych wysłanych za pośrednictwem platformy na serwery Usługodawcy. Na Użytkowniku nie spoczywają żadne koszty, do których zwrotu na rzecz Usługodawcy byłby on zobowiązany w związku z zawarciem umowy na podstawie niniejszego Regulaminu i analogicznie – na Usługodawcy nie spoczywają żadne koszty oraz obowiązek zwrotu poniesionych przez Użytkownika kosztów zawarcia niniejszej Umowy i korzystania z treści i funkcjonalności platformy.

51.   Usługodawca nie udziela gwarancji oraz nie świadczy usług posprzedażowych.

52.   Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony i obowiązuje do czasu złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy, złożenia przez Użytkownika oświadczeń skutkujących rozwiązaniem Umowy, o których mowa w punktach 41 do 43 lub rozwiązaniem Umowy przez Usługodawcę, w tym w związku z zaprzestaniem świadczenia przez Usługodawcę Usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

53.   Dane zawarte w Koncie są zabezpieczone w ten sposób, że Użytkownik celem uzyskania dostępu do nich powinien wprowadzić login oraz hasło.

54.   W razie zaistnienia sporów pomiędzy stronami, Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń, w tym złożyć wniosek o mediacje, skorzystać z pomocy Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów lub innych form polubownego rozwiązywania sporów. Usługodawca nie oferuje zinstytucjonalizowanych form polubownego rozwiązywania sporów.

Zmiany Regulaminu

55.   Zmiana Regulaminu następuje na skutek oświadczenia woli wyrażonego przez Usługodawcę, przy czym za chwilę złożenia oświadczenia uznaje się moment pierwszego – po zmianie Regulaminu – logowania się do Konta przez Użytkownika i akceptacji przez Użytkownika zmienionej treści Regulaminu, dostępnej po zalogowaniu się do Konta. Akceptacja zostanie dokonana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola po zalogowaniu się do Konta.

56.   Brak akceptacji zmian Regulaminu przy okazji pierwszego – po zmianie Regulaminu – logowania się Użytkownika do Konta, uznaje się za oświadczenie o rozwiązaniu umowy, ze skutkiem określonym w punkcie 43 zdanie trzecie.

57.   Niniejszy Regulamin stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy z Usługodawcą, przy czym jest on dostępny do pobrania w formie pliku PDF na stronie www https//cdo.pzh.gov.pl. Założenie konta przez Użytkownika jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem przez Użytkownika Regulaminu.