wersja obowiązująca od czerwca 2021 r.

Regulamin korzystania z konsultacji Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

Usługodawca

 1. Usługodawcą jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24, 00-791 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000069210, posiadający NIP: 5250008732, REGON: 000288461 (dalej: „Usługodawca”). Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: cdo@pzh.gov.pl.

 Przedmiot Usługi

 1. Przedmiotem usługi jest udostępnienie na rzecz usługobiorcy (dalej „Użytkownik Portalu”) Konta w serwisie internetowym pod adresem https://cdo.pzh.gov.pl/ oraz udzielanie za pośrednictwem tego serwisu Konsultacji przez specjalistów z zakresu dietetyki, psychodietetyki oraz fizjoterapii (dalej „Konsultant”).
 2. Zawarcie umowy na świadczenie usług opisanych w punkcie 2 Regulaminu, następuje z chwilą zarejestrowania i aktywowania przez Użytkownika Portalu Konta, po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu oraz udzieleniu zgód niezbędnych dla prawidłowej realizacji usług. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika Portalu przy rejestracji.

 Zakres i warunki Usługi

 1. Przedmiotem Konsultacji są usługi edukacyjne i konsultacje z zakresu dietetyki, psychodietetyki oraz fizjoterapii, przy czym porady na temat zalecanego sposobu żywienia i stylu życia lub też ich wpływu na zdrowie są udzielane w oparciu o informacje dotyczące stanu zdrowia Użytkownika Portalu.
 2. Użytkownikiem Portalu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia może być Użytkownikiem Portalu, gdy jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego.
 3. Udostępnienie Konta i udzielanie Konsultacji jest nieodpłatne.
 4. Udzielanie Konsultacji następuje poprzez kontakt audio-wideo lub audio lub w formie czatu w ramach Konta.
 5. Konsultacja może być Indywidualna lub Rodzinna. Konsultacja Indywidualna może być udzielana z zakresu dietetyki, psychodietetyki lub fizjoterapii. Konsultacja Rodzinna jest udzielana z zakresu dietetyki.
 6. Przedmiot Konsultacji Indywidualnej nie może obejmować innych osób niż Użytkownik Portalu (rozmówca).
 7. Przedmiot Konsultacji Rodzinnej obejmuje co najmniej dwie osoby, które uczestniczą w konsultacji za indywidualną zgodą każdej z nich. Zgoda uczestnika Konsultacji wyrażona jest poprzez akceptację wiadomości elektronicznej wysłanej przez system na adres e-mail wskazany przy rejestracji. Zgodę w imieniu osoby niepełnoletniej wyraża jej przedstawiciel ustawowy. W przypadku osoby niepełnoletniej, która ukończyła 16 rok życia, oprócz zgody przedstawiciela ustawowego, wymagana jest wyraźna zgoda osoby niepełnoletniej.
 8. W stosunku do osoby, która nie ukończyła 18 roku życia nie udziela się Konsultacji bez obecności jej przedstawiciela ustawowego.
 9. Konsultacji udzielają osoby posiadające wykształcenie i wiedzę z zakresu dietetyki, psychodietetyki oraz fizjoterapii będący pracownikami lub osobami współpracującymi lub działającymi na rzecz Usługodawcy na zasadzie umowy cywilnoprawnej.

Konto

 1. Korzystanie z usług oferowanych przez Usługodawcę wymaga założenia Konta. Dla założenia Konta niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej https://cdo.pzh.gov.pl/, przy czym pod pojęciem prawidłowego wypełnienia rozumie się zgodne ze stanem prawnym i faktycznym wypełnienie wszystkich obowiązkowych rubryk formularza rejestracyjnego. Ponadto, warunkiem założenia Konta jest udzielenie Usługodawcy zgód oznaczonych jako zgody niezbędne dla działania usługi tj.:
  • zgody na obowiązywanie postanowień niniejszego Regulaminu, w tym akceptacji warunków umowy na świadczenie Usługi, polegającej na udostępnieniu Konta oraz na świadczeniu Konsultacji dietetycznych, psychodietetycznych i fizjoterapeutycznych,
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych zwykłych tj. imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek oraz danych osobowych szczególnej kategorii tj. dane dotyczące zdrowia,
  • zgody na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego do świadczenia na rzecz Użytkownika usług w zakresie Konsultacji, w tym zgody na przesyłanie wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail i SMS zawierających informacje o terminach Konsultacji.
 2. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wyrażenie wymaganych niniejszym Regulaminem zgód nie gwarantuje Użytkownikowi Portalu uzyskania Konsultacji w preferowanym terminie. Udzielenie Konsultacji jest uzależnione od dostępności poszczególnych Konsultantów.
 3. Zakładając Konto, podany przez Użytkownika Portalu adres e-mail służy jako login, ponadto Użytkownik Portalu powinien określić hasło. Aktywacja Konta następuje poprzez potwierdzenie adresu e-mail podanego przez Użytkownika Portalu, które to potwierdzenie następuje poprzez wejście w link aktywacyjny wysłany na ten adres.
 4. Dla Użytkowników Portalu posiadających Konto, dostępne są następujące funkcjonalności:
  • kalendarz umożliwiający umówienie się na Konsultację,
  • wysyłka wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail i SMS potwierdzającego umówiony termin Konsultacji,
  • wysyłka wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail i SMS przypominającego o terminie umówionej Konsultacji,
  • ankieta zdrowotna,
  • rozmowy audio-wideo, rozmowy audio oraz przez czat w ramach Konsultacji,
  • karta Użytkownika, za pośrednictwem której udostępniane są rekomendacje udzielone podczas Konsultacji, historia Konsultacji oraz umożliwione jest przesyłanie plików zawierających wyniki badań do Usługodawcy,
  • newsletter zawierający zbiorcze ogólne informacje w tematyce dietetyki, psychodietetyki i fizjoterapii, przesyłany okresowo na adres e-mail podany przez Użytkownika Portalu,
  • inne – wynikające z bieżącej konfiguracji usług.
 5. Konsultacje mogą być świadczone wyłącznie na rzecz osób, które założyły Konto oraz podały informacje o stanie zdrowia, dostępną dla zarejestrowanych użytkowników.

 Przebieg Konsultacji

 1. Usługodawca na adres e-mail lub adres e-mail i numer telefonu, przesyła Użytkownikowi Portalu – po umówieniu się w ramach Konta – informację o dacie i godzinie Konsultacji lub przełożeniu terminu Konsultacji. Usługodawca zastrzega możliwość odwołania potwierdzonej Konsultacji lub też jej niezrealizowania.
 2. Konsultacje odbywają w się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-19.30 oraz w soboty w godzinach 9.00-16.30, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.
 3. Konsultacja jest udzielana przez Konsultanta i odbywa się w ten sposób, że Konsultant w umówionym terminie czeka 15 minut od ustalonej godziny Konsultacji na zgłoszenie się Użytkownika Portalu zalogowanego na swoim Koncie. 
  • Warunkiem rozpoczęcia Konsultacji jest zalogowanie się Użytkownika Portalu na Konto i kliknięcie przycisku „Połącz” pojawiającego się w momencie rozpoczęcia Konsultacji.
 4. Konsultacja jest udzielana w ramach funkcjonalności serwisu. Konsultacja Indywidualna dietetyczna i fizjoterapeutyczna trwa maksymalnie 30 minut. Konsultacja Rodzinna dietetyczna i Indywidualna psychodietetyczna trwa maksymalnie 45 minut. Użytkownik Portalu jest zobowiązany na co najmniej 5 minut przed terminem planowanej Konsultacji zalogować się na swoje Konto i utrzymywać stan zalogowania przez cały okres trwania Konsultacji.
 5. Przedmiot Konsultacji obejmuje:
  • weryfikację tożsamości Użytkownika Portalu przez Konsultanta,
  • odebranie od Użytkownika Portalu informacji o stanie jego zdrowia i oczekiwaniach co do przedmiotu Konsultacji,
  • rozmowę pomiędzy Konsultantem a Użytkownikiem Portalu, której przedmiotem są rekomendacje i konsultacje co do zalecanego sposobu żywienia i stylu życia lub też ich wpływu na zdrowie Użytkownika Portalu.
 6. Jeśli Użytkownik Portalu ma wyłączoną kamerę Konsultant nie ma obowiązku włączania kamery.
 7. Połączenie z Użytkownikiem Portalu zostanie zakończone:
  • jeśli rozmówca jest niepełnoletni, a w Konsultacji nie bierze z nim udziału przedstawiciel ustawowy,
  • jeżeli temat rozmowy odbiega od przedmiotu Konsultacji zdefiniowanego w niniejszym Regulaminie,
  • w razie upływu maksymalnego czasu Konsultacji określonego w niniejszym Regulaminie,
  • w razie wyrażenia przez Użytkownika Portalu woli zakończenia Konsultacji,
  • jeżeli Konsultant uzna, że jakość połączenia jest niewystarczająca do dalszego prowadzenia Konsultacji,
  • jeżeli Użytkownik Portalu odnosi się wulgarnie lub niekulturalnie do Konsultanta.

 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych i udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://cdo.pzh.gov.pl/ oraz za pośrednictwem Konta, jest Usługodawca wskazany w punkcie 1 Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych zgodne jest z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie RODO).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik Portalu może się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, datę urodzenia, dane adresowe, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, identyfikator komunikatora internetowego), wiek, informacje dotyczące stanu zdrowia:
  • w celu rejestracji i utworzenia konta Użytkownikowi Portalu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgody osoby, której dane dotyczą),
  • w celu prawidłowego wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi polegającej na świadczeniu Konsultacji dietetycznych, psychodietetycznych i fizjoterapeutycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, z zastrzeżeniem, że prawidłowa realizacja umowy wymaga przetwarzania danych osobowych w zakresie stanu zdrowia, w oparciu o zgodę Użytkownika Portalu, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
  • w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie przepisów prawa (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 10 czerwca 1927 r., Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych) polegających na prowadzeniu badań naukowych a także wdrażaniu i upowszechnianiu wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art. 9 ust. 2 lit. j RODO, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, zakres przetwarzanych danych jest zminimalizowany a dane przetwarzane w tym celu podlegają pseudonimizacji poprzez usunięcie danych identyfikacyjnych i zastąpienie ich identyfikatorem technicznym, usunięcie danych kontaktowych, adresowych (z wyjątkiem województwa zamieszkania) oraz daty urodzenia (z wyjątkiem roku urodzenia),
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie prowadzenia rozliczeń ze środków finansowych uzyskanych od podmiotów publicznych w celu świadczenia Usługi na rzecz Użytkowników Portalu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. Administrator przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika Portalu z Usługi (dane eksploatacyjne) w celu poprawy funkcjonowania serwisu internetowego zawierającego Konto. Dane te obejmują:
  • znaczenia identyfikujące Użytkownika Portalu nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 27 w zakresie danych identyfikacyjnych, danych adresowych i danych kontaktowych elektronicznych,
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik Portalu,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika Portalu z Usług.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, takie jak pracownicy lub współpracownicy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy (Administratora) usługi zapewniające obsługę techniczną i teleinformatyczną, na podstawie realizacji zawartych umów o współpracę, jak także organy i instytucje, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe w zakresie danych przetwarzanych przez Konto i w celu świadczenia Konsultacji dietetycznych, psychodietetycznych i fizjoterapeutycznych (pkt 27 a powyżej) będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy na świadczenie tych usług oraz do czasu usunięcia przez Użytkownika Portalu Konta.
 8. Dane osobowe w zakresie danych przetwarzanych w celu realizacji badań naukowych i prac rozwojowych (pkt 27 b powyżej) oraz w zakresie danych przetwarzanych w celu prowadzenia rozliczeń (pkt 27 d powyżej) będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
 9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego Użytkownik Portalu ma prawo do:
  • uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia swoich danych osobowych.
 10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania, prawo do dostępu do danych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, może być wyłączone, zgodnie z art. 469b Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r., jeśli realizacja tych praw uniemożliwiłaby lub poważnie utrudniła realizację celów badań naukowych i prac rozwojowych.
 11. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Użytkownik Portalu ma w każdym czasie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane przez Administratora w ramach usprawiedliwionego interesu Administratora, lub w celu realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazł się Użytkownik Portalu. Przy czym w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, prawo do wniesienia sprzeciwu może być wyłączone, zgodnie z art. 469b Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r., jeśli realizacja tego prawa uniemożliwiłaby lub poważnie utrudniła realizację celów badań naukowych i prac rozwojowych.
 12. Użytkownik Portalu ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie danych o stanie zdrowia przetwarzanych w celu prawidłowego wykonania Umowy na udostępnienie Konta i świadczenie Konsultacji (pkt 27 a część końcowa powyżej). Cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz na przetwarzanie danych, których podstawą nie jest zgoda Użytkownika Portalu.
 13. Użytkownik Portalu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 14. Podanie przez Użytkownika Portalu danych osobowych wskazanych w punkcie 27 jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji Usługi utrzymania Konta oraz świadczenia Konsultacji dietetycznych, psychodietetycznych i fizjoterapeutycznych. Konsekwencją niepodania danych osobowych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych jest brak możliwości założenia Konta oraz brak możliwości świadczenia Konsultacji dietetycznych, psychodietetycznych i fizjoterapeutycznych. Konsekwencją braku podania danych o stanie zdrowia jest brak możliwości świadczenia Konsultacji.
 15. Administrator nie podejmuje wobec Użytkownika Portalu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

 Dokumentacja z Konsultacji

 1. Usługodawca, z udzielonych Użytkownikowi Portalu rekomendacji i informacji dietetycznych, psychodietetycznych i fizjoterapeutycznych oraz sugestii, utworzy notatkę elektroniczną. Dostęp do notatki elektronicznej będą mieli:
  • Konsultant, który udzielił Konsultacji,
  • Konsultant udzielający kolejnej Konsultacji,
  • osoby odpowiedzialne za utrzymanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe Użytkowników Portalu, zapewnienie bezpieczeństwa tego systemu oraz inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy realizacji Konsultacji na rzecz Użytkownika Portalu – na podstawie upoważnienia Administratora danych,
  • Użytkownik Portalu w zakresie udzielonych przez niego informacji.

 Zgoda na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego

 1. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu świadczenia na jego rzecz Konsultacji, w tym na przesyłanie wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail i SMS zawierających informacje o terminach Konsultacji.

Rozwiązanie umowy, usunięcie Konta, cofnięcie zgód

 1. Użytkownik Portalu może w każdym czasie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy na świadczenie usług utrzymania Konta i usług Konsultacji. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: cdo@pzh.gov.pl, względnie pisemnie na adres Usługodawcy podany w punkcie 1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika Portalu następuje usunięcie Konta w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.
 2. Cofnięcie zgody, o której mowa w punkcie 13 (zgody na przetwarzanie danych), uznaje się za równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu Umowy na świadczenie usług utrzymania Konta i usług Konsultacji. W tym przypadku Usługodawca usunie Konto w terminie określonym w punkcie 42. 
 3. Użytkownik Portalu w każdym czasie może cofnąć zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego do celu świadczenia na jego rzecz Konsultacji. Oświadczenie to Użytkownik Portalu może złożyć pocztą elektroniczną na adres: cdo@pzh.gov.pl względnie pisemnie na adres Usługodawcy podany w punkcie.
 4. Cofnięcie zgody na korzystanie przez Usługodawcę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego uznaje się za równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu Umowy na świadczenie usług utrzymania Konta i usług Konsultacji. W tym przypadku Usługodawca usunie Konto Użytkownika w terminie określonym w punkcie 42.
 5. Użytkownik Portalu może w każdym czasie zażądać usunięcia jego Konta, a także w każdym czasie zrezygnować z Konsultacji. Oświadczenie to Użytkownik Portalu może złożyć pocztą elektroniczną na adres: cdo@pzh.gov.pl, względnie pisemnie na adres Usługodawcy podany w punkcie 1. Usługodawca usunie Konto w terminie 7 dni od daty złożenia żądania.
 6. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy, w przypadku całkowitego zaprzestania świadczenia przez niego Usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

Reklamacje

 1. Użytkownik Portalu może złożyć reklamację na jakość świadczonych Usług. Reklamację można złożyć pocztą elektroniczną na adres: cdo@pzh.gov.pl względnie pisemnie na adres Usługodawcy podany w punkcie
 2. Usługodawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni. Odpowiedź zostanie skierowana pisemnie na adres e-mail Użytkownika Portalu wskazany w Koncie.

Pozostałe informacje

 1. Do prawidłowego korzystania z usług wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego wraz z mikrofonem i kamerą internetową oraz dostępem do Internetu.
 2. Koszt transmisji danychpotrzebnych do korzystania z funkcjonalności serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://cdo.pzh.gov.pl/ spoczywa na Użytkowniku Portalu. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat tytułem udostępnienia treści w ramach tego serwisu. Usługodawca nie pobiera od użytkownika jakichkolwiek kosztów/opłat związanych z odbiorem i przechowywaniem danych wysłanych za pośrednictwem serwisu na serwery Usługodawcy. Na Użytkowniku Portalu nie spoczywają żadne koszty, do których zwrotu na rzecz Usługodawcy byłby on zobowiązany w związku z zawarciem umowy na podstawie niniejszego Regulaminu i analogicznie – na Usługodawcy nie spoczywają żadne koszty oraz obowiązek zwrotu poniesionych przez Użytkownika kosztów zawarcia niniejszej Umowy i korzystania z treści i funkcjonalności serwisu.
 3. Usługodawca nie udziela gwarancji oraz nie świadczyusług posprzedażowych.
 4. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony i obowiązuje do czasu złożenia przez Użytkownika Portalu oświadczenia o rozwiązaniu umowy, złożenia przez Użytkownika Portalu oświadczeń skutkujących rozwiązaniem Umowy, o których mowa w punktach 42 do 45 lub rozwiązaniem Umowy przez Usługodawcę, w związku z zaprzestaniem świadczenia przez Usługodawcę Usług opisanych w niniejszym Regulaminie
 5. Dane zawarte w Koncie są zabezpieczonew ten sposób, że Użytkownik Portalu celem uzyskania dostępu do nich powinien wprowadzić login oraz hasło.
 6. W razie zaistnieniasporów pomiędzy stronami, Użytkownik Portalu ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń, w tym złożyć wniosek o mediacje, skorzystać z pomocy Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów lub innych form polubownego rozwiązywania sporów. Usługodawca nie oferuje zinstytucjonalizowanych form polubownego rozwiązywania sporów.

Zmiany Regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu następuje na skutek oświadczenia woli wyrażonego przez Usługodawcę, przy czym za chwilę złożenia oświadczenia uznaje się moment pierwszego – po zmianie Regulaminu – logowania się do Konta przez Użytkownika Portalu i akceptacji przez Użytkownika Portalu zmienionej treści Regulaminu, dostępnej po zalogowaniu się do Konta. Akceptacja zostanie dokonana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola po zalogowaniu się do Konta.
 2. Brak akceptacji zmian Regulaminu przy okazji pierwszego – po zmianie Regulaminu – logowania się Użytkownika Portalu do Konta, uznaje się za oświadczenie o rozwiązaniu umowy, ze skutkiem określonym w punkcie 44 zdanie trzecie.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy z Usługodawcą, przy czym jest on dostępny do pobrania w formie pliku PDF.

Regulamin CDO do pobrania