Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Deklaracje zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Wyszukiwarka
Home 9 Informacje dla producentów żywności 9 Deklaracje zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Deklaracje zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Autor

Deklaracja zgodności (DoC) jest dokumentem, który ma potwierdzać zgodność określonego wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością ze szczegółowymi przepisami prawa żywnościowego. Jest to dokument obowiązkowy dla materiałów i wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych (produktów z pośrednich etapów ich wytwarzania oraz substancji przeznaczonych do wytwarzania tych materiałów i wyrobów), ceramiki oraz regenerowanej celulozy.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Deklaracje zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

DoC musi być wydana przez producenta lub pierwszego importera określonego wyrobu do Unii. W przypadku producentów z państw trzecich deklaracje muszą być sporządzane przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Unii. Mogą oni korzystać z oświadczeń producentów z państw trzecich o ile będą one spełniały wymogi formalne przepisów unijnych. Deklaracje muszą być uaktualniane w przypadku zmiany przepisów, pojawienia się nowych istotnych danych naukowych lub też w sytuacji znaczących zmian w składzie, lub procesie produkcji wyrobu, które mogą skutkować np. zmianą poziomu migracji.

 

Deklaracje zgodności są wymagane na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z wyjątkiem sprzedaży detalicznej.

Niezależnie od DoC producent lub dystrybutor określonego wyrobu powinien dysponować dokumentacją potwierdzającą wykonane badania wraz z dokumentacją dotyczącą migracji globalnej i specyficznej lub dowodów z obliczeń matematycznych dotyczących tej migracji. Dokumentację uzupełniającą powinny stanowić specyfikacje substancji wykorzystywanych do produkcji określonego wyrobu oraz wszelkie inne informacje jakie były podstawą do uznania wyrobu za bezpieczny – zgodnie jego przeznaczeniem i sposobem użycia.

 

Pisemna deklaracja zgodności, w przypadku materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych (zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia 10/2011) musi zawierać następujące informacje:

 1. datę deklaracji, nazwę oraz adres producenta lub dystrybutora, wydającego deklarację zgodności (podmiot unijny);
 2. nazwę i adres producenta lub dystrybutora, który wytwarza czy przywozi materiały, wyroby, produkty z pośrednich etapów lub substancje wyjściowe przeznaczone do wytwarzania tych materiałów i wyrobów;
 3. dane identyfikujące materiały, wyroby, produkty pochodzące z pośrednich etapów lub substancje przeznaczone do wytwarzania tych materiałów i wyrobów (m.in. nazwa handlowa, nazwa chemiczna, numer CAS substancji, identyfikacja partii, numer wyrobu);
 4. potwierdzenie, że materiały, wyroby lub substancje wyjściowe spełniają wymogi określone w rozporządzeniu 10/2011, rozporządzeniu 1935/2004 i rozporządzeniu 2023/2006;
 5. informacje o substancjach lub produktach ich rozpadu, które umożliwią podmiotom działającym na dalszych etapach zapewnienie zgodności produktów finalnych z konkretnymi ograniczeniami lub szczególnymi przepisami prawa;
 6. odpowiednie informacje dotyczące substancji podlegających ograniczeniom w żywności;
 7. wymagania dotyczące wykorzystania materiału lub wyrobu, takie jak:
 • rodzaj lub rodzaje żywności, z jaką dany materiał lub wyrób może mieć kontakt;
 • dozwolone procesy obróbki (w tym ważne parametry, jak np. temperatura) oraz możliwy czas przechowywania danej żywnością w bezpośrednim kontakcie z opakowaniem;
 • stosunek powierzchni kontaktu z żywnością do objętości, stosowany do stwierdzenia zgodności materiału lub wyrobu

8. w przypadku opakowań wielowarstwowych, w których zastosowano barierę funkcjonalną, wymagane jest również potwierdzenie zgodności z wymogami rozporządzenia nr 10/2011.

Deklaracja zgodności o analogicznej treści jest obowiązkowa także w przypadku aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, o czym stanowią art. 12 i Załącznik II do rozporządzenia 450/2009.

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Inne nowości z kategorii Informacje dla producentów żywności: