Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej logo
Wyszukiwarka
Nowa żywność – zasady stosowania i wprowadzania do obrotu w Unii

Nowa żywność – zasady stosowania i wprowadzania do obrotu w Unii

Jak wspomniano nowa żywność może być wprowadzana na rynek bądź stosowana w żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wyłącznie jeżeli została wpisana do unijnego wykazu nowej żywności ustanowionego w drodze rozporządzenia 2017/2470. Aby Komisja wydała zezwolenie nowa żywność:

 • nie może stwarzać ryzyka dla zdrowia konsumentów;
 • nie może wprowadzać konsumentów w błąd, szczególnie jeżeli jest przeznaczona do zastąpienia innej żywności, a różni się od niej istotnie np. wartością odżywczą; oraz
 • w przypadku jeśli jest przeznaczona do zastąpienia innej żywności, nie różni się od tej żywności w taki sposób, by jej zwykłe spożycie było niekorzystne dla konsumentów (art. 7 rozporządzenia 2015/2283).

Zezwolenia wydawane przez Komisję na stosowanie nowej żywności co do zasady mają charakter ogólny. W praktyce oznacza to, że produkty ekwiwalentne substancjom określonym w wykazie unijnym – na przykład pod względem składu, technologii produkcji, poziomów pozostałości; mogą być stosowane niezależnie od tego czy producentem lub dostawcą składnika o zamierzonym użyciu jest podmiot, który złożył wniosek do Komisji Europejskiej o wydanie zezwolenia. Wyjątek od tej reguły stanowią nowe składniki żywności objęte 5-cio letnią ochroną ze względu na zastrzeżone dane naukowe przedłożone przez pierwotnego wnioskodawcę.

Rozporządzenie 2015/2283 przewiduje dwa tryby wydawania zezwoleń. Zasadnicza procedura autoryzacji dotyczy wydawania zezwoleń na nową żywność, która nie jest tradycyjną żywnością z państw trzecich. Do tej kategorii bowiem zastosowanie ma drugi, łatwiejszy tryb postępowania nazywany potocznie notyfikacją.

Procedura autoryzacji nowej żywności może być wszczynana zarówno z inicjatywy KE jak również na wniosek podmiotu branży spożywczej (wnioskodawcy), wymogi administracyjne i naukowe dotyczące tego rodzaju wniosków określają przepisy rozporządzenia 2017/2469. W przypadku tradycyjnej żywność z państw trzecich postępowanie może być wszczęte wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu branży spożywczej, a wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej żywności z państw trzecich określono w przepisach rozporządzenia 2017/2468. Na diagramach 1 i 2 przedstawiono procedury stosowane odpowiednio dla nowej żywność oraz tradycyjnej żywność z państw trzecich.

Przedsiębiorcy wnioskujący o udzielenie zezwolenia na wprowadzenie nowej żywności do obrotu w UE mogą występować z wnioskami o zachowanie poufności, względem tych informacji, których upublicznienie mogłoby zaszkodzić ich konkurencyjności. Komisja indywidualnie ocenia możliwość przyznania statusu poufności. W uzasadnionych przypadkach pewne informacje mogą zostać objęte ochroną, wówczas bez zgody pierwotnego wnioskodawcy nie można ich wykorzystywać na rzecz kolejnego podmiotu w okresie pięciu lat od daty wydania zezwolenia. Wyjątkiem od tej zasady może być sytuacja, w której pierwotny wnioskodawca uzgodni z kolejnym podmiotem ubiegającym się o zezwolenie, zasady wykorzystania przez niego dowodów lub danych naukowych objętych klauzulą poufności. Uzyskanie status zastrzeżonych danych lub dowodów naukowych jest ważnym elementem wpływającym na konkurencyjność pierwotnego wnioskodawcy. Należy przy tym pamiętać, że pięcioletni okres ochronny, nie może być przedłużany w sytuacji przyznania statusu poufności danych kolejnym wnioskodawcom.

 

 1. Discussion Paper: Implementation of Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients Prepared by Directorate General Health and Consumer Protection (SANCO D4). European Commission; July 2002.
 2. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności.
 3. Art. 7, rozporządzenia 2015/2283.
 4. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2469 z dnia 20 grudnia 2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe dotyczące wniosków, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności.
 5. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2468 z dnia 20 grudnia 2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej żywności z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności.

 

Nasiona chia (szałwii hiszpańskiej) niedozwolone w jogurtach i deserach

Nasiona chia (szałwii hiszpańskiej) niedozwolone w jogurtach i deserach

W 2013 roku określono dozwolony dodatek nasion chia na poziomie nie większym niż 10% gotowego produktu (wyroby piekarskie, śniadaniowe przetwory zbożowe, mieszanki owoców, orzechów i nasion) oraz w opakowaniach jednostkowych przy zalecanym dziennym spożyciu wynoszącym maksymalnie 15 g; w 2015 r. rozszerzono dozwolone stosowanie chia o soki owocowe i ich mieszanki w ilości 15 g/450 ml.

Producenci coraz częściej dodają nasiona szałwii hiszpańskiej do innych kategorii produktów spożywczych (takich jak np. jogurty, desery mleczne), które nie powinny jej zawierać w swoim składzie, o czym informuje Główny Inspektorat Sanitarny w najnowszym oświadczeniu o niedozwolonym stosowaniu chia. Produkcja i wprowadzanie na rynek jogurtów z dodatkiem chia jest niezgodne z przepisami prawa żywnościowego.

Zobacz komunikat na stronie GIS.

Nasiona szałwii hiszpańskiej są zaliczane do tzw. nowej żywności. Ogólnie rzecz ujmując, nowa żywność – zgodnie z przepisami unijnymi – to taka, która nie była spożywana w Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r.

Przedsiębiorca, który chce wprowadzić na rynek unijny środek spożywczy niestosowany w celach żywieniowych przed tą datą, musi postępować zgodnie z procedurami dopuszczenia takiej żywności, określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 258/97.

Składając wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia przedsiębiorca, poza udokumentowaniem bezpieczeństwa stosowania określonego produktu, musi przedstawić informacje, w jakich ilościach i do jakich kategorii żywności będzie dodawał nowy składnik. Procedura kończy się odmową lub udzieleniem zezwolenia na stosowanie nowej żywności w taki sposób, o jaki wnioskował przedsiębiorca. Dlatego właśnie katalog produktów, do których nasiona chia mogą być dodawane, jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że nasiona chia mogą być dodawane tylko do tych produktów, na które formalnie wyrażono zgodę.

We wrześniu 2016 r. wpłynęła aplikacja na rozszerzenie zastosowania nasion chia w jogurtach. Ponadto w styczniu br. wpłynął również wniosek o rozszerzenie zastosowania nasion chia na produkty owocowe przeznaczone do smarowania pieczywa (ang. fruit spreads). Jednakże potencjalna zgoda na stosowanie nasion chia w tych kategoriach będzie możliwa dopiero po zakończeniu stosownych procedur legislacyjnych.

Jednak już teraz Komisja Europejska po konsultacji z państwami członkowskimi wyraziła zgodę na możliwość stosowania nasion chia w jogurtach pod warunkiem, że są one oddzielnie zapakowane, np. na wieczku. W takim przypadku chia jest traktowana jako śniadaniowe przetwory zbożowe.

Niezależnie od przepisów prawnych konsumenci mają możliwość kupowania nasion chia w osobnych opakowaniach i wykorzystywania ich w potrawach w dowolny sposób. Dzienne spożycie nie powinno jednak przekraczać 15 g na dobę.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 1. Opinion on the safety of ‘Chia seeds (Salvia hispanica L.) and ground whole Chia seeds’ as a food ingredient, The EFSA Journal (2009) 996, 1-26 (dostęp 1.08.2017)
 2. Use of Chia seed in foodstuffs, Evira Finnish Food Safety Authority (dostęp 1.08.2017)
 3. Informacja o niedozwolonym zastosowaniu nasion szałwii hiszpańskiej (chia), Główny Inspektorat Sanitarny (dostęp 1.08.2017)
 4. Safety Assessment of Chia Seed (Extension of use), The Food Safety Authority of Ireland, April 2015 (dokument pdf, dostęp 1.08.2017)
 5. Chia w jogurtach – znamy rozwiązanie, IGI Food Consulting (dostęp 1.08.2017)
Nowa żywność – nadchodzące zmiany w przepisach prawnych

Nowa żywność – nadchodzące zmiany w przepisach prawnych

Nowe przepisy

11 grudnia 2015 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie 1169/11 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) 1852/2001. Przepisy w zakresie nowej żywności zawarte w powyższym rozporządzeniu będą stosowane od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany przepisów zostały dokonane, aby uprościć dotychczasowe procedury wydawania zezwoleń, a także uwzględnić najnowsze zmiany w prawie Unii Europejskiej oraz postęp technologiczny.

Nowe rozporządzenie zwiększa efektywność procedury przyznawania zezwoleń, umożliwia szybsze wprowadzanie na rynek bezpiecznej innowacyjnej żywności i znosi zbędne bariery w handlu, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa żywności.

Co to jest nowa żywność?

Dotychczasowa definicja nowej żywności zawarta w rozporządzeniu (WE) nr 258/97 została zmieniona i uaktualniona. W celu zapewnienia ciągłości w odniesieniu do przepisów rozporządzenia 258/97 jednym z kryteriów uznawania żywności za nową żywność nadal jest fakt niestosowania jej w znacznym stopniu do spożycia przez ludzi w krajach Unii Europejskiej przed dniem 15 maja 1997 r. Ustalenie, czy żywność była w znacznym stopniu stosowana w Unii do spożycia przez ludzi, powinno opierać się na informacjach dostarczonych przez podmioty działające na rynku spożywczym oraz w stosownych przypadkach powinno być poparte innymi informacjami dostępnymi w państwach członkowskich. Do kategorii nowej żywności będzie można zaliczyć żywność nowo opracowaną lub innowacyjną bądź też wyprodukowaną z zastosowaniem nowych technologii i procesów produkcji, jak też żywność tradycyjnie spożywaną poza UE.

Unijny wykaz nowej żywności

Zgodnie z nowym rozporządzeniem do 1 stycznia 2018 r. Komisja ustanowi w drodze aktu wykonawczego unijny wykaz obejmujący nową żywność, na którą wydano już zezwolenie lub którą zgłoszono zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97, oraz określający dotychczasowe warunki, na jakich wydano zezwolenia. Zezwolenie na nową żywność i aktualizacja unijnego wykazu będą dotyczyły dodania, skreślenia nowej żywności
z unijnego wykazu lub zmiany specyfikacji, warunków stosowania, dodatkowych szczegółowych wymogów w zakresie etykietowania, monitorowania po wprowadzeniu na rynek. Na żądanie Komisji Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) będzie wydawać opinię stwierdzającą, czy aktualizacja unijnego wykazu może mieć wpływ na zdrowie człowieka.

Jak wprowadzić nową żywność na rynek Unii Europejskiej?

Nowa żywność otrzyma zezwolenie i będzie stosowana jedynie w przypadku, gdy spełnia kryteria określone w rozporządzeniu. Nowa żywność powinna być bezpieczna i nie stwarzać ryzyka dla zdrowia publicznego. Przed wydaniem zezwolenia nowa żywność musi zostać poddana ocenie naukowej przez EFSA, aby zagwarantować, że takie produkty są bezpieczne.

Procedurę w sprawie wydania zezwolenia na wprowadzenie nowej żywności na rynek Unii rozpoczyna Komisja lub wnioskodawca na podstawie wniosku złożonego do Komisji. Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać:

 • nazwę i adres wnioskodawcy;
 • nazwę i opis nowej żywności;
 • opis procesu lub procesów produkcji;
 • szczegółowy skład nowej żywności;
 • dowody naukowe, które wykazują, że nowa żywność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka;
 • w stosownych przypadkach, opis metody lub metod analizy;
 • propozycję warunków stosowania zgodnie z przeznaczeniem i szczególnych wymagań dotyczących etykietowania, które nie wprowadzają konsumenta w błąd lub możliwe do zweryfikowania uzasadnienie, dlaczego elementy te są zbędne.

Procedura wydawania zezwoleń na wprowadzenie nowej żywności na rynek w Unii i aktualizacji unijnego wykazu kończy się przyjęciem aktu wykonawczego.

Tradycyjna żywność z państw trzecich

Nowością jest wprowadzanie na rynek w Unii Europejskiej tradycyjnej żywności z państw trzecich w przypadku, gdy w danym państwie trzecim udowodniona została historia bezpiecznego stosowania żywności (od co najmniej 25 lat w zwyczajowej diecie przez znaczącą liczbę osób) i nie powinna obejmować zastosowań innych niż żywnościowe ani tych, które wykraczają poza ramy normalnej diety. Żywność taka powinna zostać uznana za tradycyjną żywność z państw trzecich jedynie w przypadku, gdy pochodzi z produkcji podstawowej. W przypadku wprowadzania na rynek Unii tradycyjnej żywności z państwa trzeciego wnioskodawca może zdecydować, że poinformuje Komisję o tym zamiarze w drodze zgłoszenia. Zgłoszenie musi zawierać:

 • nazwę i adres wnioskodawcy;
 • nazwę i opis tradycyjnej żywności;
 • szczegółowy skład tradycyjnej żywności;
 • państwo lub państwa pochodzenia tradycyjnej żywności;
 • udokumentowane dane świadczące o historii bezpiecznego stosowania żywności
  w państwie trzecim;
 • propozycję warunków stosowania zgodnie z przeznaczeniem i szczególnych wymagań dotyczących etykietowania, które nie wprowadzają konsumenta w błąd, lub możliwe do zweryfikowania uzasadnienie, dlaczego elementy te są zbędne.

Komisja przekazuje zgłoszenie do państw członkowskich i EFSA. Jeśli nie zostaną zgłoszone uzasadnione zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, Komisja wyda zezwolenie na wprowadzenie danej tradycyjnej żywności na rynek Unii i zaktualizuje unijny wykaz.

Nanomateriały

Jedną z nowych kategorii nowej żywności są nanomateriały, które wytwarzane są na poziomie atomów i cząsteczek. W nowym rozporządzeniu przewiduje się, że przed zastosowaniem w żywności wytworzonych nanomateriałów zdefiniowanych w nowych przepisach konieczne jest uzyskanie zezwolenia na nową żywność. Bezpieczeństwo takich materiałów będzie oceniane przez EFSA. Wnioskodawcy muszą także wykazać, że wytworzone nanomateriały, których dotyczy wniosek, zostały przetestowane najnowocześniejszymi metodami.

Etykietowanie

Tak jak inne środki spożywcze nowa żywność podlega ogólnym wymogom dotyczącym etykietowania określonym w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011. W niektórych przypadkach niezbędne może okazać się zamieszczenie na etykiecie dodatkowych informacji, zwłaszcza odnoszących się do opisu żywności, jej pochodzenia, składu lub warunków stosowania zgodnie z przeznaczeniem, w celu dopilnowania, aby konsumenci byli dostatecznie poinformowani o charakterze i bezpieczeństwie nowej żywności, zwłaszcza w odniesieniu do szczególnie wrażliwych grup ludności.

W przypadku wniosków złożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97, w sprawie których nie zapadła ostateczna decyzja przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, ocena ryzyka i postępowanie w sprawie wydania zezwolenia będą przeprowadzane zgodnie z nowym rozporządzeniem.

Celem nowego rozporządzenia jest uproszczenie i przyspieszenie procedury udzielania zezwoleń na nową żywność oraz zwiększenie jej efektywności, tak by można było szybciej wprowadzać do obrotu innowacyjną żywność, której spożywanie jest bezpieczne. Ponadto przepisy o ochronie danych pomogą chronić interesy przedsiębiorstw produkujących nowe, innowacyjne produkty. Powinno to stanowić zachętę do innowacji w sektorze spożywczym. Ze względów bezpieczeństwa i biorąc pod uwagę opinię EFSA Komisja może wprowadzić wymogi dotyczące monitorowania po wprowadzeniu na rynek nowej żywności.