Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | informacje ogolne
Wyszukiwarka

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | informacje ogolne

Dział

Informacje ogólne

W tej sekcji znajdziesz informacje o nowych regulacjach dotyczących produkcji żywności, wytyczne dotyczące żywienia specjalistycznego a także oznakowania produktów niezbędne producentom żywności. Zamieszczamy tu także informacje o aktualnych raportach i najnowszych badaniach dotyczących zdrowego żywienia.

Alergeny pokarmowe w etykietowaniu żywności

Alergeny pokarmowe w etykietowaniu żywności

Alergeny muszą być uznawane przez przedsiębiorstwa spożywcze za ważny element systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, ponieważ mogą stanowić realne zagrożenie dla wrażliwych grup konsumentów. Rutyną powinno być określanie w zakładach przemysłu spożywczego, które alergeny mogą wystąpić w konkretnym produkcie lub grupie produktów. Powinna być również przyjmowana odpowiednia strategia zapobiegania np. zanieczyszczeniom krzyżowym.

czytaj dalej
Witaminy i składniki mineralne – zasady stosowania w suplementach diety

Witaminy i składniki mineralne – zasady stosowania w suplementach diety

Suplementy diety zawierające witaminy, składniki mineralne oraz ich mieszaniny stanowią blisko 50% produktów tej kategorii dostępnych na rynku Unii Europejskiej. Na poziomie unijnym zasady dotyczące stosowania tych substancji określa Dyrektywa 2002/46/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów diety.

czytaj dalej
Bezpieczeństwo żywności zasadniczym obowiązkiem podmiotów działających na rynku spożywczym

Bezpieczeństwo żywności zasadniczym obowiązkiem podmiotów działających na rynku spożywczym

W prawie żywnościowym termin podmiot działający na rynku spożywczym oznacza osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod ich kontrolą (art. 3.3, Rozporządzenia 178/2002). Powyższe zobowiązuje do tego, aby działalność podmiotów była prowadzona z poszanowaniem ogólnych i szczegółowych wymagań prawnych, których celem jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia oraz interesów konsumentów, warunków uczciwej konkurencji i swobodnego przepływu bezpiecznej żywności w Unii.

czytaj dalej
Deklaracje zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Deklaracje zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Deklaracja zgodności (DoC) jest dokumentem, który ma potwierdzać zgodność określonego wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością ze szczegółowymi przepisami prawa żywnościowego. Jest to dokument obowiązkowy dla materiałów i wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych (produktów z pośrednich etapów ich wytwarzania oraz substancji przeznaczonych do wytwarzania tych materiałów i wyrobów), ceramiki oraz regenerowanej celulozy.

czytaj dalej
Rośliny i ich preparaty jako „funkcjonalne” składniki żywności

Rośliny i ich preparaty jako „funkcjonalne” składniki żywności

Składniki roślinne w produktach konsumenckich poza przemysłem kosmetycznym i farmaceutycznym są wykorzystywane w produkcji żywności niezależnie od jej rodzaju, kategorii czy przeznaczenia. Mogą one pełnić szereg funkcji zarówno żywieniowych jak i technologicznych. Z punktu widzenia poprawy funkcjonalnych cech żywności – rozumianych na potrzeby tego opracowania jako szczególne właściwości odżywcze lub inne korzystne fizjologicznie dla zdrowia, dobrego samopoczucia lub zmniejszenia czynników ryzyka określonych chorób – składniki roślinne, według różnych źródeł, stanowią ponad 50% substancji dodawanych do żywności.

czytaj dalej
Dobre praktyki w ramach dobrowolnych systemów certyfikacji żywności

Dobre praktyki w ramach dobrowolnych systemów certyfikacji żywności

W odpowiedzi na oczekiwania wielu konsumentów, żywność coraz częściej prezentowana jest jako posiadająca szczególne cechy jakościowe, np. poprzez wyróżnienie, że oferowany produkt, jego składniki lub proces produkcji są przedmiotem certyfikacji gwarantującej szczególną jakość. Wyniki badań wykonanych na zlecenie Komisji Europejskiej (KE) w 2013 r. pokazują, że liczba dobrowolnych systemów certyfikacji żywności w UE przekroczyła 900, a konsumenci są do pewnego stopnia skłonni zapłacić wyższą cenę za produkty etykietowane z odniesieniem do certyfikacji w zakresie składu, pochodzenia lub zgodności z konkretnym systemem jakości.

czytaj dalej
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego – kryteria kwalifikacji na podstawie przepisów unijnych

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego – kryteria kwalifikacji na podstawie przepisów unijnych

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (żspm) to kategoria żywności dedykowana szczególnej grupie konsumentów, jakimi są pacjenci wymagający specjalnego postępowania dietetycznego pod nadzorem lekarskim. Od dłuższego czasu w państwach członkowskich obserwowany jest dynamiczny rozwój tej kategorii produktów. Do niedawna kwalifikacja wielu z nich mogła budzić wątpliwości za sprawą nieprecyzyjnych przepisów, dotyczących tzw. żywności dietetycznej.

czytaj dalej