Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej logo
Wyszukiwarka
RAPORT: Analiza potencjalnego zagrożenia zdrowia konsumentów wynikającego z obecności pozostałości pestycydów w żywności dostępnej na polskim rynku w roku 2019

RAPORT: Analiza potencjalnego zagrożenia zdrowia konsumentów wynikającego z obecności pozostałości pestycydów w żywności dostępnej na polskim rynku w roku 2019

Narażenie człowieka na pozostałości pestycydów pobieranych wraz z żywnością jest nieuniknioną konsekwencją stosowania w rolnictwie środków ochrony roślin. Monitorowanie pozostałości pestycydów w produktach spożywczych jest więc niezbędnym elementem systemu bezpieczeństwa żywności. Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 nakłada na państwa członkowskie obowiązek przeprowadzania kontroli w celu zapewnienia zgodności żywności wprowadzanej do obrotu z obowiązującymi wartościami NDP (tj. najwyższymi dopuszczalnymi pozostałościami pestycydów). Ustanawia ono w tym celu zarówno unijne, jak i krajowe programy kontroli. Krajowy program monitoringu i urzędowej kontroli żywności pod kątem pozostałości pestycydów jest opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.

W raporcie szczegółowo przedstawiono wyniki badań prowadzonych w Polsce przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności. W 2019 roku badaniom na obecność pozostałości pestycydów w ramach urzędowej kontroli i monitoringu poddano łącznie 2624 próbki żywności. Badania wykonano na obecność łącznie 448 pozostałości pestycydów.

Przeprowadzone analizy wykazały m.in., że:

  • Najczęściej wykrywanymi w 2019 roku pestycydami były fungicydy: boskalid, kaptan, azoksystrobina i fludioksonil oraz insektycyd acetamipryd.
  • Produktami, w których stwierdzano największą liczbę pozostałości w przeliczeniu na próbkę były: porzeczki, truskawki, brzoskwinie i nektarynki, maliny oraz cytryny.
  • Największą liczbę pozostałości różnych pestycydów stwierdzono w próbkach: herbaty, truskawek, pomidorów, sałaty i porzeczek.

Na podstawie uzyskanych wyników, w przypadkach, gdy odsetek wyników pozytywnych dla danego pestycydu w danym produkcie wynosił co najmniej 20%, oszacowano narażenie przewlekłe i scharakteryzowano związane z tym ryzyko dla konsumentów. Uzyskane wyniki wskazują, że pozostałości pestycydów stwierdzane w produktach spożywczych pobranych z obrotu w 2019 r. nie stwarzały ryzyka dla konsumentów.

W przypadku wszystkich wyników niezgodnych z wartością NDP (tj. najwyższymi dopuszczalnymi pozostałościami pestycydów) dokonano szacowania ryzyka krótkoterminowego. Spośród 65 próbek żywności, w których stwierdzono niezgodności z NDP, 21 uznano za stanowiące potencjalne zagrożenie dla konsumentów.

POBIERZ RAPORT