Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej logo
Wyszukiwarka
Właściwości lecznicze żywności

Właściwości lecznicze żywności

W przepisach unijnych istnieją pewne odstępstwa w tym zakresie, dotyczące etykietowania naturalnych wód mineralnych i żywności dla szczególnych konsumentów, jednak co do zasady wszelkiego rodzaju stwierdzenia bądź sugestie dotyczące właściwości leczniczych są niedozwolone tak w znakowaniu, prezentacji, jak i reklamie żywności.

Kwestie rozróżnienia pomiędzy cechami właściwymi dla żywności i produktów leczniczych były przedmiotem wielu konsultacji i postepowań (włącznie z sądowymi), zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Pomimo ugruntowanej linii orzeczniczej i wielu przewodników kierowanych do przemysłu, bez trudu można znaleźć na rynku produkty (w szczególności suplementy diety), oznakowane lub reklamowane w sposób sugerujący właściwości leczenia lub zapobiegania chorobom.

Dokumentem pomocnym dla przedsiębiorców w rozróżnieniu cech żywności i produktów leczniczych mogą być wytyczne Rady Europy z 2008 r., przygotowane przez Komitet Ekspertów ds. Żywienia, Żywności i Zdrowia Konsumentów (Grupa ds. Suplementów Diety). W opracowaniu tym eksperci przedstawiają kwestie problemowe na przykładzie modelu homeostazy. Zgodnie z tym opracowaniem jedynie produkty lecznicze mają zdolność przywracania homeostazy do stanu równowagi. Eksperci wskazują, że dwa zasadnicze kryteria jakie należy stosować w rozróżnieniu pomiędzy suplementem diety (żywnością), a produktem leczniczym to przeznaczenie do stosowania, oraz rodzaj wywołanego efektu, oceniany na podstawie jednego lub większej liczby parametrów fizjologicznych.

 

Żywność a produkt leczniczy – rozróżnienie na potrzeby znakowania żywności

 

Uwzględniając powyższe zgodnie z opinią Rady, produkt może być uznany za leczniczy ze względu na „prezentację” lub „funkcję”. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pojęcie „prezentacja” produktu powinno być interpretowane w sposób rozszerzający. Produkt należy uznać za „przedstawiony jako mający właściwości leczenia lub zapobiegania chorobom u ludzi” w rozumieniu Dyrektywy 2001/83 (dot. produktów leczniczych), gdy jest w ten sposób wyraźnie „określony” lub „zalecany”, np. na etykiecie, ulotce lub w przekazie ustnym. Pojęcie „przedstawienia” również powinno być interpretowane rozszerzająco (takie stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie 227/82 Van Bennekom). Kryterium przedstawienia będzie spełnione zawsze gdy przeciętnie poinformowany konsument, nawet w sposób domyślny, ale z pewnością odnosi wrażenie, że produkt ten, biorąc pod uwagę jego opakowanie, ma odpowiednie właściwości. Przy dokonywaniu oceny należy wziąć pod uwagę perspektywę przeciętnie poinformowanego konsumenta, u którego określona forma produktu może wzbudzić zaufanie (np. tabletka). Zaufanie zwykle wzbudzają również produkty lecznicze ze względu na gwarancje związane z ich wytwarzaniem (np. „wyprodukowane w standardzie farmaceutycznym”) i sprzedażą (apteka). Wprawdzie forma zewnętrzna określonego produktu może być ważną wskazówką przemawiającą za jego kwalifikacją, jako produktu leczniczego wedle sposobu prezentacji, jednak forma ta dotyczy nie tylko samego produktu, ale również jego opakowania.

Dodatkowo z orzeczeń sądów krajowych wynika, że często samo wskazanie jednostki chorobowej w prezentacji lub reklamie żywności będzie uznane za sugestię korzystnego oddziaływania tej żywności (lub jej składników) na poprawę stanu zdrowia w danej chorobie. Również może być uznane wskazanie do stosowania tej żywności w przypadku określonych jednostek chorobowych. W konsekwencji powyższego wszelkiego rodzaju sugestie odnoszące się do poprawy lub wspierania stanu zdrowia w konkretnych jednostkach chorobowych – wymienionych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 – mogą być przedmiotem zastrzeżeń organów urzędowej kontroli żywności.

Wyjątek mogą stanowić jednak oświadczenia zdrowotne odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby, o których mowa w rozporządzeniu 1924/2006. Oświadczenia o zmniejszaniu ryzyka choroby to kategoria oświadczeń stanowiących o tym, że spożycie określonej żywności lub zawartego w niej składnika znacząco zmniejsza jakiś czynnik ryzyka w rozwoju choroby dotykającej ludzi.

Przykład: niska gęstość mineralna kości stanowi czynnik ryzyka w odniesieniu do osteoporotycznych złamań kości u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Wapń pomaga zmniejszyć utratę minerałów kostnych zmniejszając tym samym ryzyko złamań. Jednak nie oznacza to, że spożycie określonej ilości wapnia zapobiegnie osteoporozie lub zagwarantuje pełnię zdrowia układu kostnego przez całe życie – jak sugerują niektóre, nieprawidłowe przekazy reklamowe.

Bez względu na przekonanie o wpływie żywności lub jej składników na zdrowie, przedsiębiorcy branży spożywczej – przy etykietowaniu (np. opakowania, ulotki), prezentacji (np. strony internetowe, targi żywności), a także w reklamie żywności (w tym kierowanej do specjalistów w zakresie zdrowia np. lekarz, farmaceuta) – muszą pamiętać, że przepisy prawa żywnościowego (poza ściśle określonymi w przepisach przypadkach) nie zezwalają na przypisywanie jej cech leczenia lub zapobiegania chorobom. Konsekwencją naruszania ww. regulacji mogą być nie tylko kary za niewłaściwe znakowanie lub reklamę, ale również za naruszanie zbiorowego interesu konsumentów.

Warto podkreślić, że rozwiązaniem służącym zwiększeniu atrakcyjności produktów przewidzianym w przepisach unijnych jest ustanowienie systemu autoryzacji oświadczeń zdrowotnych, który daje firmom możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Homeostasis a model to distinguish between foods (including food supplements) and medicinal products. Council of Europe (07.02.2008).

Kraj i miejsce pochodzenia w etykietowaniu, prezentacji i reklamie żywności

Kraj i miejsce pochodzenia w etykietowaniu, prezentacji i reklamie żywności

Mając na uwadze prawo konsumentów do rzetelnej informacji na temat żywności oraz zapewnienie uczciwych warunków konkurencji przedsiębiorstw spożywczych funkcjonujących na rynku unijnym w ostatnich latach wprowadzono wiele reguł określających zasady i sposób przekazywania konsumentom informacji na temat kraju lub miejsca pochodzenia żywności.

Miejsce pochodzenie w rozumieniu prawa żywnościowego to miejsce, z którego według zamieszczonej informacji pochodzi dana żywność, a które nie stanowi „kraju pochodzenia” – czyli kraju, w którym całkowicie uzyskano dany towar lub też (w przypadku kiedy w jego produkcję zaangażowany jest więcej niż jeden kraj), kraju w którym dany towar został poddany ostatniemu istotnemu, ekonomicznie uzasadnionemu przetwarzaniu lub obróbce, w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu, co spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania (art. 60 rozporządzenia 952/2013).

Co do zasady, obowiązkiem przedsiębiorcy nie jest podanie informacji o kraju lub miejscu pochodzenia w etykietowaniu każdego środka spożywczego jaki jest oferowany na rynku unijnym. Również podanie w etykietowaniu żywności danych identyfikujących podmiot odpowiedzialny za te informacje, w rozumieniu prawa żywnościowego nie powinno być równoznaczne ze wskazaniem kraju lub miejsca pochodzenia danej żywności.

Zasada ogólna, o której muszą pamiętać przedsiębiorcy jest taka, że wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia jest obowiązkowe w przypadku gdy zaniechanie ich wskazania mogłoby wprowadzać w błąd konsumenta co do rzeczywistego kraju lub miejsca pochodzenia środka spożywczego, w szczególności gdyby informacje towarzyszące środkowi spożywczemu lub etykieta jako całość mogły sugerować, że dany środek spożywczy pochodzi z innego kraju lub miejsca (art. 26.2 lit. a, rozporządzenia 1169/2011). Powyższa zasada jest stosowana do wszystkich środków spożywczych wprowadzanych na rynek UE. Jednocześnie zasada ta nie jest nadrzędna dla bardziej szczegółowych przepisów, literalnie zobowiązujących do informowania konsumentów o kraju lub miejscu pochodzenia:

 • żywności objętej systemem chronionych nazw pochodzenia lub chronionych oznaczeń geograficznych,
 • nieprzetworzonych produktów rolnych pochodzących z rolnictwa ekologicznego i zawierających je środków spożywczych,
 • mieszanek miodów,
 • świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu,
 • innych rodzajów żywności, objętych szczególnymi przepisami jakości handlowej (np. mięso wołowe, jaja i mięso drobiowe z krajów trzecich, oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia i oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, banany, produkty rybołówstwa i akwakultury).

 

Niezależnie od unijnego prawa żywnościowego, coraz więcej państw członkowskich tworzy lokalne regulacje w celu doprecyzowania zasad związanych ze stosowaniem wyróżnień dotyczących kraju pochodzenia żywności. W Polsce za sprawą przepisów nowelizujących ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych od 1 stycznia 2017 r., również istnieje możliwość stosowania w oznakowaniu środków spożywczych stwierdzenia „Produkt polski”. Oznaczenie to jest dobrowolne i aby stosować je zgodnie z przepisami należy spełnić kryteria dotyczące, pochodzenia składników, procesu produkcji, jak też wymogi techniczne określone dla znaku graficznego (o ile zostanie on użyty wespół lub w zastępstwie zwrotu „Produkt polski”).

Wprowadzenie ujednoliconych kryteriów posługiwania się określeniem „Produkt polski” ma na celu umożliwienie konsumentom wyszukiwania produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.

Zgodnie z przepisami oznakowanie żywności nieprzetworzonej (np. produkty podzielone na części, przecięte, pokrojone, pozbawione łusek, zmielone, schłodzone, głęboko zamrożone, rozmrożone, itd.), jako „produkt polski” jest dozwolone jeżeli produkcja podstawowa (np. uprawa, hodowla, zbiory, dojenie a także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego), odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „RP”). Dodatkowo w przypadku:

 • mięsa – wymagane jest udokumentowane pochodzenie ze zwierząt urodzonych, hodowanych i poddanych ubojowi na terytorium RP;
 • produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso – wymagane jest udokumentowanie, że zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywał się na terytorium RP.

 

Oznakowanie żywności przetworzonej, tj. uzyskanej w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych, może zawierać informację „Produkt polski”, jeżeli żywność ta została wyprodukowana na terytorium RP i wszystkie jej składniki spełniają powyższe kryteria produktu polskiego nieprzetworzonego lub została wyprodukowana na terytorium RP wyłącznie ze składników spełniających te kryteria. Jeżeli do jej produkcji użyto innych składników to będzie to zgodne z przepisami jedynie wówczas gdy:

 • łączna masa tych składników wynosić będzie nie więcej niż 25% łącznej masy wszystkich składników (w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu, nie licząc masy wody), oraz
 • nie można było zastąpić tych składników takimi samymi składnikami, które:
 • spełniają kryteria produktów polskich nieprzetworzonych lub
 • zostały wyprodukowane na terytorium RP wyłącznie ze składników spełniających kryteria produktów polskich nieprzetworzonych.

 

W przypadku żywności nieprzetworzonej wątpliwości mogą pojawić się w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso, które to powinny pochodzić od zwierząt hodowanych w Polsce. O ile przepisy krajowe nie definiują pojęcia „miejsce chowu”, to w poprawnym rozumieniu tego terminu (zależnie od rodzaju, wieku i masy zwierzęcia), w zasadniczej większości przypadków pomocne będzie prawodawstwo unijne. O wiele trudniejszym zadaniem może być stosowanie oznaczenia „Produkt polski” w etykietowaniu żywności przetworzonej, szczególnie tej, w której poza składnikami polskimi użyto innych składników. W takiej sytuacji przedsiębiorca każdorazowo musi ustalić i w miarę możliwości udokumentować, że nie można było zastąpić tych składników takimi samymi składnikami o polskim pochodzeniu.

 

Wymogi techniczne dotyczące znaku graficznego „Produkt polski”

 

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
 2. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu.
 3. Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97.
 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r. określające szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny.
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj.
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego.
 7. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek.
 8. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1333/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiające normy handlowe dotyczące bananów, zasady weryfikacji zgodności z tymi normami handlowymi i wymogi dotyczące powiadomień w sektorze bananów.
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejsiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000.
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”.
Nowa żywność – zasady stosowania i wprowadzania do obrotu w Unii

Nowa żywność – zasady stosowania i wprowadzania do obrotu w Unii

Jak wspomniano nowa żywność może być wprowadzana na rynek bądź stosowana w żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wyłącznie jeżeli została wpisana do unijnego wykazu nowej żywności ustanowionego w drodze rozporządzenia 2017/2470. Aby Komisja wydała zezwolenie nowa żywność:

 • nie może stwarzać ryzyka dla zdrowia konsumentów;
 • nie może wprowadzać konsumentów w błąd, szczególnie jeżeli jest przeznaczona do zastąpienia innej żywności, a różni się od niej istotnie np. wartością odżywczą; oraz
 • w przypadku jeśli jest przeznaczona do zastąpienia innej żywności, nie różni się od tej żywności w taki sposób, by jej zwykłe spożycie było niekorzystne dla konsumentów (art. 7 rozporządzenia 2015/2283).

Zezwolenia wydawane przez Komisję na stosowanie nowej żywności co do zasady mają charakter ogólny. W praktyce oznacza to, że produkty ekwiwalentne substancjom określonym w wykazie unijnym – na przykład pod względem składu, technologii produkcji, poziomów pozostałości; mogą być stosowane niezależnie od tego czy producentem lub dostawcą składnika o zamierzonym użyciu jest podmiot, który złożył wniosek do Komisji Europejskiej o wydanie zezwolenia. Wyjątek od tej reguły stanowią nowe składniki żywności objęte 5-cio letnią ochroną ze względu na zastrzeżone dane naukowe przedłożone przez pierwotnego wnioskodawcę.

Rozporządzenie 2015/2283 przewiduje dwa tryby wydawania zezwoleń. Zasadnicza procedura autoryzacji dotyczy wydawania zezwoleń na nową żywność, która nie jest tradycyjną żywnością z państw trzecich. Do tej kategorii bowiem zastosowanie ma drugi, łatwiejszy tryb postępowania nazywany potocznie notyfikacją.

Procedura autoryzacji nowej żywności może być wszczynana zarówno z inicjatywy KE jak również na wniosek podmiotu branży spożywczej (wnioskodawcy), wymogi administracyjne i naukowe dotyczące tego rodzaju wniosków określają przepisy rozporządzenia 2017/2469. W przypadku tradycyjnej żywność z państw trzecich postępowanie może być wszczęte wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu branży spożywczej, a wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej żywności z państw trzecich określono w przepisach rozporządzenia 2017/2468. Na diagramach 1 i 2 przedstawiono procedury stosowane odpowiednio dla nowej żywność oraz tradycyjnej żywność z państw trzecich.

Przedsiębiorcy wnioskujący o udzielenie zezwolenia na wprowadzenie nowej żywności do obrotu w UE mogą występować z wnioskami o zachowanie poufności, względem tych informacji, których upublicznienie mogłoby zaszkodzić ich konkurencyjności. Komisja indywidualnie ocenia możliwość przyznania statusu poufności. W uzasadnionych przypadkach pewne informacje mogą zostać objęte ochroną, wówczas bez zgody pierwotnego wnioskodawcy nie można ich wykorzystywać na rzecz kolejnego podmiotu w okresie pięciu lat od daty wydania zezwolenia. Wyjątkiem od tej zasady może być sytuacja, w której pierwotny wnioskodawca uzgodni z kolejnym podmiotem ubiegającym się o zezwolenie, zasady wykorzystania przez niego dowodów lub danych naukowych objętych klauzulą poufności. Uzyskanie status zastrzeżonych danych lub dowodów naukowych jest ważnym elementem wpływającym na konkurencyjność pierwotnego wnioskodawcy. Należy przy tym pamiętać, że pięcioletni okres ochronny, nie może być przedłużany w sytuacji przyznania statusu poufności danych kolejnym wnioskodawcom.

 

 1. Discussion Paper: Implementation of Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients Prepared by Directorate General Health and Consumer Protection (SANCO D4). European Commission; July 2002.
 2. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności.
 3. Art. 7, rozporządzenia 2015/2283.
 4. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2469 z dnia 20 grudnia 2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe dotyczące wniosków, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności.
 5. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2468 z dnia 20 grudnia 2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej żywności z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności.

 

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością – odpowiedzialność podmiotów branży spożywczej

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością – odpowiedzialność podmiotów branży spożywczej

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności wymaga od przedsiębiorstw branży spożywczej kontroli zgodności na każdym etapie związanym z jej produkcją, przetwarzaniem, przechowywaniem oraz wprowadzaniem do obrotu. Powyższe oznacza, że producent środka spożywczego ma obowiązek – w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, posiadać pełną kontrolę nad procesem wytwarzania produktu gotowego. Ponieważ rodzaj i jakość opakowania może w istotny sposób determinować bezpieczeństwo danej żywności, kontrola procesu produkcji musi obejmować również zgodność zastosowanych materiałów opakowaniowych z właściwymi dla nich przepisami.

 

Zasadnicze wymogi dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określono w przepisach rozporządzenia 1935/2004. Zgodnie z przepisami wszelkiego rodzaju materiały i wyroby muszą być produkowane, przetwarzane i dystrybuowane z poszanowaniem zasad dobrych praktyk produkcyjnych, o których mowa w rozporządzeniu 2023/2006. Opakowania muszą charakteryzować się takimi cechami aby w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach użytkowania nie dochodziło do migracji ich składników do żywności w ilościach, które mogłyby:

 • stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub
 • powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie żywności lub
 • powodować pogorszenie jej cech organoleptycznych.

 

Bezpieczeństwo żywności wchodzącej w kontakt z materiałem opakowaniowym może być zależne tak od producenta opakowania jak i producenta środka spożywczego. Producent opakowania jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wyrobu oraz przekazanie wszelkich informacji na temat jego właściwego stosowania. Producent żywności nie musi wykonywać dodatkowych badań wszystkich stosowanych w zakładzie opakowań, natomiast musi w taki sposób postępować z opakowaniem i odpadami aby jego działania nie spowodowały negatywnych skutków dla bezpieczeństwa żywności wprowadzanej na rynek i środowiska. Podobnie jak w przypadku surowców żywnościowych producent żywności jest zobowiązany do objęcia wykorzystywanych opakowań systemem monitorowania, umożliwiającym ich identyfikację.

 

To jakie informacje i dokumenty muszą towarzyszyć określonym rodzajom materiałów opakowaniowych określają przepisy rozporządzenia 1935/2004. Zgodnie z artykułem 15. rozporządzenia dostawcy materiałów i wyrobów, które w chwili wprowadzania do obrotu nie weszły jeszcze w kontakt z żywnością, są zobowiązani do przekazania producentom żywności:

 • informacji „do kontaktu żywnością” – zamiennie można użyć znaku kieliszka i widelca, którego wzór określają przepisy unijne lub opisu określającego przeznaczenie np. pojemnik z tworzywa sztucznego do przechowywania produktów sypkich,
 • specjalne zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania wyrobu,
 • nazwę lub nazwę handlową oraz adres (siedziba w UE) producenta, przetwórcy lub sprzedawcy odpowiedzialnego za wprowadzenie wyrobu na rynek UE,
 • oznaczenia pozwalającego na identyfikowalność wyrobu do celów kontroli w przypadku potrzeby wycofania wadliwych produktów z rynku,
 • (w przypadku opakowań aktywnych) informacje na temat dopuszczalnego zastosowania, nazwę i ilość substancji uwalnianej – w celu ułatwienia producentom żywności przestrzeganie innych odpowiednich przepisów, dotyczących np. stosowania dodatków lub znakowania żywności.

 

Informacje, o których mowa powyżej mogą być przekazane w dokumentach towarzyszących lub na etykietach (opakowaniach) lub bezpośrednio na materiałach opakowaniowych. Niezależnie od sposobu przekazania, informacje te muszą być widoczne, czytelne i nieusuwalne. Powyższe obowiązki informacyjne w relacjach B2B, w dużej mierze mogą być realizowane poprzez deklarację zgodności.

 

Egzekwowanie zgodności z przepisami prawa unijnego w zakresie materiałów opakowaniowych żywności wchodzi w zakres kompetencyjny Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która to w ramach bieżącego nadzoru sprawdza dokumentację prowadzoną przez producentów, kontroluje zakłady i pobiera próbki (w trakcie kontroli lub bezpośrednio z rynku), w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych (organoleptycznych oraz testów migracji). Badania te wykonywane są przez wyspecjalizowane laboratoria inspekcji, którym wsparcia naukowo – technicznego mogą udzielać laboratoria referencyjne.

 1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (zwane dalej Rozporządzeniem 2023/2006).
 2. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1935/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
„Naturalność” w etykietowaniu i reklamie środków spożywczych

„Naturalność” w etykietowaniu i reklamie środków spożywczych

Unijne oraz krajowe przepisy prawa żywnościowego nie regulują w sposób szczegółowy zagadnienia dotyczącego stosowania określenia „naturalny” w etykietowaniu lub reklamie żywności. Wyjątek stanowią:

 • określenie „naturalny / naturalnie”, które może być stosowane jako informacja uzupełniająca dozwolone oświadczenia żywieniowe określone w załączniku do rozporządzenia 1924/2006,
 • termin „naturalny” w opisie środków aromatyzujących (na zasadach określonych w rozporządzeniu 1334/2008),
 • zwrot „naturalny” i „naturalne” jako element wyrażenia złożonego, będącego nazwą określoną w przepisach dla nielicznych środków spożywczych np. miód naturalny, naturalna woda mineralna, itp.

 

Ze względu na brak szczegółowych uregulowań prawnych inspekcje kontrolujące znakowanie żywności, oceniają poprawność użycia terminu „naturalny” przypadek po przypadku.

Jednym z nowych opracowań (choć niemającym mocy prawnej) jest norma Międzynarodowej Organizacji ds. Standaryzacji z 2016 r. w sprawie definicji i kryteriów technicznych dotyczących składników żywności określanych mianem „naturalnych”, zgodnie ze którą naturalność składników żywności może być rozważana wyłącznie pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

 • składnik żywności nie może być uzyskany w drodze syntezy chemicznej;
 • składnik żywności musi składać się z surowców pochodzących z roślin, alg, grzybów, zwierząt i/lub mikroorganizmów;
 • w przypadku składników żywności wytworzonych z surowców naturalnych, produkcja powinna ograniczać się wyłącznie do metod fizycznych i/lub enzymatycznych i/lub mikrobiologicznych – składniki żywności mogą pochodzić również z reakcji chemicznych będących nieodłącznymi procesami ww. metod.

Norma ISO dopuszcza możliwość zastosowania innych niż ww. procesów służących np. oczyszczaniu składnika w celu zapewnienia jego zgodności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa przy czym nie może dojść do zmiany pierwotnej struktury chemicznej danego składnika żywności.

 

Inspekcje krajowe w raportach z kontroli dotyczących np. jakości handlowej żywności podkreślają, że dobrowolne określenia jak np. „naturalny”, „naturalne”, często bywają używane bezzasadnie jako uatrakcyjnienie przekazu marketingowego i nierzadko nie niosą ze sobą żadnej informacji lub wręcz przeciwnie – wprowadzają konsumentów w błąd. Inspektorzy nie mają jednoznacznie przyjętego podejścia w jakich warunkach składnik można uznać za naturalny. Jedynie w przypadku „produktów naturalnych” praktyka inspekcji pokazuje, że powinny to być produkty składające się wyłącznie z naturalnych składników, czyli takich, które są „stworzone przez naturę”, a nie takich które zostały wyprodukowane przez człowieka, lub w których powstanie człowiek ingerował (np. użycie substancji chemicznych zmieniających skład lub wartość odżywczą, użycie nowych procesów lub technologii, itp.).

 

Według przewodnika Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z 2014 r., „produkt „naturalny” to produkt wytworzony w prosty sposób (w tym poprzez tłoczenie, suszenie, wędzenie, marynowanie itp.), z naturalnych i niskoprzetworzonych składników. Za naturalny można też uznać taki środek spożywczy, który wytworzono wyłącznie ze składników naturalnych niezbędnych do jego wytworzenia, np. sery, masło, jogurt bez dodatków, śmietanka i śmietana, do których wytworzenia użyto tylko mleka oraz niezbędnych w procesach przetwórczych enzymów i kultur drobnoustrojów, lub soli spożywczej (w przypadku sera) i takie produkty nie będą posiadały wykazu składników zgodnie z prawem.

 

Zatem termin „naturalny /-e” stosowany w odniesieniu do żywności powinien być utożsamiany z nieskomplikowanym procesem wytworzenia i/lub przygotowania tej żywności lub jej składników. Produkt lub składnik naturalny musi charakteryzować się pochodzeniem roślinnym, zwierzęcym, mikrobiologicznym lub mineralnym. Powinien być wolny od dodatku sztucznych substancji chemicznych (nie tylko dodatków, barwników czy aromatów ale także takich substancji jak syntetyczne witaminy czy składniki mineralne).

 

Stosowanie terminu „naturalny /-e” lub podobnych, względem wieloskładnikowych środków spożywczych zawierających wysokoprzetworzone składniki (poza nielicznymi wyjątkami), w większości przypadków wiąże się z ryzykiem zakwestionowania przez inspekcje nawet w sytuacji odwoływania się do naturalności smaku czy zapachu. Dlatego w przypadku takich produktów ocena dopuszczalności użycia terminu „naturalny /-e” powinna być podejmowana po ocenie cech każdego ze składników, które użyto do wytworzenia określonego produktu.

 

Przedsiębiorcy decydujący się na zastosowanie tego typu dobrowolnych informacji na temat żywności, każdorazowo powinni opierać decyzję na indywidualnej ocenie zgodności produktu z przepisami w zakresie rzetelnego informowania konsumentów. Oceniając możliwość wprowadzenia konsumentów w błąd odnośnie naturalnego charakteru żywności lub wybranych jej cech należy uwzględnić cały przekaz jaki otrzymuje konsument czyli: charakterystykę wszystkich jego składników, wszystkie elementy oznakowania w tym elementy graficzne i piktogramy, zastosowane kolory, rozmieszczenie treści, wielkość czcionki, a także to jak dany produkt prezentuje się na tle innych dostępnych na rynku.

 1. ‘Natural’ claims on foods: a review of regulations a pilot study of the views of Australian consumers; Food Australia, 61(9), 2009, 383 -389.
 2. What ‘natural’ really means to consumers – GNT’s; guide to global consumer demands.
 3. ISO: Definitions and technical criteria for food ingredients to be considered as natural. ISO/DIS 19657.
 4. Domowy, tradycyjny, naturalny, bez konserwantów, bez barwników, bez sztucznych słodzików, wolny od GMO: Poradnik dla konsumentów. Warszawa; grudzień 2014 r.