GMO – z czym to się je?

GMO – z czym to się je?

Żywność genetycznie modyfikowana – GMO (nazwa pochodzi od Genetically Modified Organism) budzi wiele kontrowersji. Konsumenci obawiają się jej negatywnego wpływu na organizm ludzki. Z tego względu oczekują, że produkty będą w sposób wyraźny i jednoznaczny oznakowane, czy zastosowane z użyciem technik modyfikacji genetycznej czy nie, tak, aby mogli dokonać świadomego wyboru.

 

Czy producent musi poinformować o GMO w produkcie?

Odpowiedź brzmi Tak i Nie. Zgodnie z unijnym prawem na etykiecie żywności musi pojawić się informacja, że dany produkt zawiera GMO np. chleb z ziarnami soi modyfikowanej genetycznie. Taki obowiązek również ma producent, którego produkt został wytworzony ze składników, które zawierały GMO, ale produkt końcowy nie posiada GMO np. olej wyprodukowany z rzepaku modyfikowanego genetycznie. Ale – nie musi informować o GMO, jeśli jego produkt zawiera, składa się lub jest wyprodukowany z nie więcej niż 0,9% GMO, pod warunkiem, że wystąpienie genetycznie modyfikowanych organizmów jest przypadkowe lub nieuniknione technologicznie.

 

A co z żywnością pochodzenia zwierzęcego?

Producenci żywności pochodzenia zwierzęcego tj. mięsa, jaj, mleka i jego pochodnych stosujący w hodowli pasze genetycznie modyfikowane zwolnieni są z obowiązku ich deklarowania na opakowaniu, ponieważ w produkcie końcowym nie występuje genetycznie modyfikowany materiał.

 

A co z „Bez GMO”?

W związku z brakiem jednoznacznych przepisów, co do znakowania „bez GMO”, „wolny od GMO” poszczególne państwa członkowskie mogą wprowadzić własne regulacje. W roku 2019 polski rząd przyjął projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, jako wolnych od tych organizmów. Projekt reguluje zasady znakowania żywności i pasz, wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. System ma działać na zasadzie dobrowolności, a przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z ustawą na produkcie po spełnieniu określonych warunków może zostać umieszczone określenie „bez GMO”, a w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego  „wyprodukowane bez stosowania GMO”.

Organizacje samorządowe czy grupy producenckie tworzą własne standardy np. Polska Izba Mleka stworzyła standard umożliwiający mleczarniom uzyskanie certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka „wolnego od GMO”.

 

Nie ma na etykiecie nie ma w żywności?

Przypomnijmy, że produkt zawierający, składający się lub wyprodukowany z GMO do 0,9% nie musi być oznakowany i istnieje możliwość, że zawiera przypadkowo bądź w sposób zamierzony, ale nieunikniony technologicznie GMO. Corocznie Główny Inspektorat Sanitarny bada żywność w kierunku obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych. W 2017 roku zbadano 693 próbki żywności, z których zakwestionowało 3 (wafle w polewie). Produkty te zostały zakwestionowane, ponieważ zawartość soi genetycznie zmodyfikowanej przekroczyła 0,9%, co zdyskwalifikowało produkt z uwagi na niewłaściwe oznakowanie.

 

Jakie uprawy GMO dopuszczono w UE?

Rośliny GMO dopuszczone do produkcji żywności i/lub pasz na terytorium UE to: bawełna, kukurydza, rzepak, soja, buraki cukrowe oraz pyłek z kukurydzy MON810.

Polska w 2013 r. zakazała stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810. Ponadto uzasadniając względami bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i środowiska w 2015 r. skorzystała z klauzuli opt-out dyrektywy 2015/412 i wprowadziła zakaz stosowania upraw genetycznie modyfikowanych odmian kukurydzy (odmiany MON810, DAS1507, BT11, BT11xMIR604xGA21, GA21, MIR604, 59122 i 1507×59122).

 

Jakie uprawy dopuszczono na świecie?

Zgodnie z raportem organizacji ISAAA za rok 2017, GMO uprawiane było w 24 państwach. Najwięcej uprawiało się soi, kukurydzy, bawełny i rzepaku, ale również dopuszczono do upraw: lucernę siewną, jabłka, fasolę, goździki, cykorię, metlicę rozłogową, bakłażana, eukaliptusa, len, melona, papaję, petunię, śliwkę, topolę, ziemniaki, ryż, różę, krokosza barwierskiego, kabaczka, buraka cukrowego, trzcinę cukrową, paprykę słodką, tytoń, pomidory, pszenicę czy soczewicę.

 

Czy spożywanie GMO jest bezpieczne?

Opinia WHO dotycząca ryzyka zdrowotnego żywności genetycznie modyfikowanej stwierdza, że żywność ta nie jest bardziej niebezpieczna dla zdrowia ludzkiego niż żywność konwencjonalna.

Badania przeprowadzone w Polsce pod kątem bezpieczeństwa stosowania roślin genetycznie modyfikowanych w żywieniu zwierząt nie wykazały negatywnego wpływu tych roślin na ich funkcjonowanie i rozwój. Metaanaliza z 2018 roku, w której wykorzystano wyniki ponad 6 tysięcy badań nad GMO (badania dotyczyły jedynie kukurydzy), prowadzonych przez ostatnie 20 lat, wskazuje, że żywność modyfikowana genetycznie, nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Występują nieliczne badania, wykazujące działania niepożądane i szkodliwość GMO. Pomimo tego istnieją wątpliwości, co do założeń doświadczalnych oraz procesu oceny, a co za tym idzie wyciąganych z nich wniosków.

Żywność ekologiczna

Żywność ekologiczna

 

Cechy żywności ekologicznej

 • wyprodukowana jest według ściśle określonych zasad rolnictwa ekologicznego, ujętych w postaci przepisów prawnych,
 • proces jej powstawania jest śledzony, kontrolowany i udokumentowany „od pola do stołu”,
 • odpowiedzialność za jej jakość ponosi producent i jednostka kontrolująca proces produkcji.

 

Co zawiera etykieta produktu ekologicznego

Podstawowe informacje obowiązujące na wszystkich produktach żywnościowych z upraw ekologicznych to: nazwa produktu, nazwa i adres producenta, data produkcji, okres przydatności do spożycia, oznaczenie miejsca pochodzenia surowców rolniczych, z których wyprodukowano dany produkt (np. Rolnictwo UE). Wymieniając listę składników, producent musi oznaczyć * lub z dopiskiem bio czy ekologiczne te składniki, które pochodzą z produkcji ekologicznej. Dodatkowo etykieta zawiera numer upoważnienia nadanego jednostce certyfikującej [np. PL-EKO-01] przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz unijne logo rolnictwa ekologicznego.

Unijne logo produkcji ekologicznej stanowi połączenie dwóch symboli: flagi UE oraz liścia, który symbolizuje naturę i ideę zrównoważonego rozwoju.

 

Należy pamiętać, że:

 • stosowanie logo jest dobrowolne w przypadku produktów importowanych z krajów trzecich (spoza UE),
 • stosowanie unijnego logo jest niedozwolone w przypadku produktów w okresie konwersji (przestawiania) na rolnictwo ekologiczne,
 • stosowanie unijnego logo jest niedozwolone w przypadku produktów zawierających mniej niż 95% ekologicznych składników pochodzenia rolnego.

 

Oznaczenie miejsca:

 • „rolnictwo UE” – gdy surowiec rolniczy został wyprodukowany w UE,
 • „rolnictwo spoza UE” – gdy surowiec rolniczy został wyprodukowany w kraju trzecim,
 • „rolnictwo UE/spoza UE” – gdy część surowców wyprodukowano w UE, a część w kraju trzecim.

 

Znakowanie w okresie konwersji:

 • produkty pochodzenia zwierzęcego nie mogą być oznakowane jako produkty rolnictwa ekologicznego,
 • produkty pochodzenia roślinnego mogą być opatrzone oznakowaniem „produkt w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne” pod warunkiem spełnienia wymagań określonych przez przepisy rolnictwa ekologicznego.

Konsumenci są coraz bardziej świadomi, jak duże znaczenie dla zdrowia i samopoczucia ma prawidłowe odżywianie oraz jakość i sposób wytwarzania produktów. Warto przypomnieć, że pewność, co do ekologicznego pochodzenia produktu, mamy tylko wtedy, gdy  posiada on certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę. Jest on gwarancją jakości i dlatego warto go szukać, robiąc codzienne zakupy.

 

Na obszarze Unii Europejskiej obowiązuje nowy system certyfikacji elektronicznej, którym objęte zostały importowane produkty ekologiczne.

 

Produkty ekologiczne takie jak np.: kawa, ryż czy owoce przywożone do UE z krajów trzecich podlegają nowemu systemowi elektronicznej certyfikacji. System ma pozwolić na dokładniejsze i sprawniejsze śledzenie drogi ekologicznej żywności i napojów importowanych do UE oraz zapewnić, że:

 • wszystkie produkty będą posiadały odpowiednie zezwolenia,
 • są bezpieczne do spożycia,
 • są pakowane, przetwarzane i transportowane w higieniczny sposób,
 • faktycznie pochodzą z upraw organicznych.

Elektroniczny system certyfikacji importowanych produktów ekologicznych został włączony do istniejącego już systemu weterynaryjnego TRACES.

 

Jakość prozdrowotna żywności ekologicznej

Określenie „żywność ekologiczna” często bywa utożsamiane z wyrażeniem „zdrowa żywność”. Bezpieczeństwo żywności ekologicznej jest często utożsamiane z jej jakością, rozumianą jako jakość zdrowotna. W związku z czym bardzo często porównuje się żywność ekologiczną z żywnością konwencjonalną, funkcjonalną czy żywnością GMO. Jakoś produktów ekologicznych można postrzegać w kilku aspektach. Można brać pod uwagę wartość zdrowotną, odżywczą, sensoryczną, zawartość zanieczyszczeń czy też nieobecność pestycydów.

Liczne meta-analizy oparte na naukowych publikacjach wykazały, że żywność ekologiczna zawiera istotnie więcej antyoksydantów (m.in. kwasów fenolowych, flawonoli, stilbenów, antocyjanów) i witamin (szczególnie witaminy C i z grupy B).

Charakterystyczną cechą żywności ekologicznej jest niska zawartość metali ciężkich przede wszystkim kadmu oraz mniejsza zawartość azotynów i azotanów. Ponadto jest ona  średnio czterokrotnie rzadziej zanieczyszczona pozostałościami chemicznymi środków ochrony roślin w porównaniu do żywności pochodzącej z rolnictwa konwencjonalnego.

Większa zawartość związków polifenolowych w ekologicznych roślinach może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka przewlekłych schorzeń takich jak choroby układu krążenia, choroby neurodegeneracyjne czy nowotwory. Azotany szybko ulegają przekształceniu do azotynów, które mają negatywny wpływ na zdrowie. Mogą powodować methemoglobinemię, która upośledza transport tlenu. Poza tym azotyny reagują z II- i III- aminami, które mają udowodnione działanie mutagenne i kancerogenne.

Niska zawartość azotanów, a tym samym większa zawartość witaminy C może mieć szczególne działanie w profilaktyce antynowotworowej. Produkty te są również ważne ze względu na swą aktywność antyoksydacyjną.

Produkty ekologiczne pochodzenia zwierzęcego różnią się składem od tych uzyskiwanych w sposób konwencjonalny, wykazują wyższą zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Mleko pochodzące od krów z gospodarstw ekologicznych cechuje się wyższym poziomem CLA (sprzężonego kwasu linolowego) oraz kwasów omega w porównaniu do mleka uzyskiwanego z gospodarstw konwencjonalnych.

Wyższość żywności ekologicznej pod względem zawartości składników odżywczych jest zauważalna również w produktach mięsnych. Mięso ekologiczne ma przede wszystkim wyższą zawartość całkowitą wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny n-3. Substancje te wywierają szereg korzystnych działań na organizm człowieka, m. in. poprzez stymulacje układu sercowo-naczyniowego.

Pozostaje pytanie, czy spożywanie żywności ekologicznej rzeczywiście w istotny sposób może wpłynąć na zdrowie ludzi? Według autorów raportu podsumowującego dwanaście najbardziej miarodajnych prac brak jest badań, które w sposób jednoznaczny przedstawiałyby pozytywny wpływ żywności ekologicznej na zdrowie człowieka. Potrzebne są bardziej szczegółowe badania na odpowiednio dużej grupie osób oraz ich dłuższa ekspozycja dietetyczna.

 

Konsultacja: dr inż. Katarzyna Stoś prof. nadzw. IŻŻ

 1. Brodziak A., Król J.: Substancje dodatkowe w produktach ekologicznych, tom 70; 2016.
 2. Gadomska J., Sadowski T., Buczkowska M.: Ekologiczna żywność jako czynnik sprzyjający zdrowiu, Probl Hig Epidemiol; 2014. 95(3): 556-560.
 3. [online]. [przeglądany: 20 kwietnia 2018]. Dostępny w: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door
 4. [online]. [przeglądany: 20 kwietnia 2018]. Dostępny w: http://www.bip.minrol.gov.pl
 5. Stadnik S.: Charakterystyka żywności produkowanej w warunkach rolnictwa ekologicznego, Polish Journal of Agronomy; 2014. 19. 25–35.
 6. Systemy jakości żywności, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności 2; 2016.
 7. Wojciechowski P.: Systemy jakości Produktów Rolnych i środków spożywczych, Food Lex 2; 2016.
 8. Wojciechowski P.: Wzajemne uznawanie żywności ekologicznej przez USA i UE, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności 4; 2015.
 9. Znakowanie produktów ekologicznych, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności 04; 2015.
 10. Didkowska A., Orłowska B., Jachnis A., Anusz K.:Wartość odżywcza ekologicznych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego jako element bezpieczeństwa żywność, Życie Weterynaryjne; 2017. 92 (3).