Regulamin NCEZ

Regulamin 

§ 1

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

§ 3

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  § 4

  WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

  § 5

  USŁUGI

  §6

  ZMIANA REGULAMINU

  1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu za uprzednim powiadomieniem Użytkowników, w przypadku, gdy zmiana taka będzie wynikać ze zmiany przepisów obowiązującego prawa.
  2. O proponowanej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników, co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie. 

  § 7

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Usługodawcy przez czas nieokreślony.