Absolwent kilku kierunków SGGW w Warszawie, m.in. technologia żywności i żywienie człowieka. Posiada wiedzę ekspercką w wielu obszarach unijnego prawa żywnościowego.

Na co dzień doradca ds. prawa żywnościowego w IGI Food Consulting. Współpracuje z przemysłem, inspekcjami i środowiskiem akademickim w ramach szkoleń oraz projektów doradczych mających na celu: 

  • wprowadzenie na rynek nowych produktów (żywność funkcjonalna, suplementy diety, żywność dla szczególnych grup konsumentów)
  • zapewnienie prawidłowego oznakowania i reklamy żywności
  • uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń (np. rejestracja działalności, nowa żywność, oświadczenia zdrowotne) oraz mediacje z inspekcjami

Autor wielu publikacji branżowych, głównie na temat suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz znakowania i reklamy żywności.

Absolwent kilku kierunków SGGW w Warszawie, m.in. technologia żywności i żywienie człowieka. Posiada wiedzę ekspercką w wielu obszarach unijnego prawa żywnościowego.

Na co dzień doradca ds. prawa żywnościowego w IGI Food Consulting. Współpracuje z przemysłem, inspekcjami i środowiskiem akademickim w ramach szkoleń oraz projektów doradczych mających na celu: 

  • wprowadzenie na rynek nowych produktów (żywność funkcjonalna, suplementy diety, żywność dla szczególnych grup konsumentów)
  • zapewnienie prawidłowego oznakowania i reklamy żywności
  • uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń (np. rejestracja działalności, nowa żywność, oświadczenia zdrowotne) oraz mediacje z inspekcjami

Autor wielu publikacji branżowych, głównie na temat suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz znakowania i reklamy żywności.

Bezpieczeństwo żywności zasadniczym obowiązkiem podmiotów działających na rynku spożywczym

Bezpieczeństwo żywności zasadniczym obowiązkiem podmiotów działających na rynku spożywczym

W prawie żywnościowym termin podmiot działający na rynku spożywczym oznacza osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod ich kontrolą (art. 3.3, Rozporządzenia 178/2002). Powyższe zobowiązuje do tego, aby działalność podmiotów była prowadzona z poszanowaniem ogólnych i szczegółowych wymagań prawnych, których celem jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia oraz interesów konsumentów, warunków uczciwej konkurencji i swobodnego przepływu bezpiecznej żywności w Unii.

czytaj dalej
Deklaracje zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Deklaracje zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Deklaracja zgodności (DoC) jest dokumentem, który ma potwierdzać zgodność określonego wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością ze szczegółowymi przepisami prawa żywnościowego. Jest to dokument obowiązkowy dla materiałów i wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych (produktów z pośrednich etapów ich wytwarzania oraz substancji przeznaczonych do wytwarzania tych materiałów i wyrobów), ceramiki oraz regenerowanej celulozy.

czytaj dalej
Rośliny i ich preparaty jako „funkcjonalne” składniki żywności

Rośliny i ich preparaty jako „funkcjonalne” składniki żywności

Składniki roślinne w produktach konsumenckich poza przemysłem kosmetycznym i farmaceutycznym są wykorzystywane w produkcji żywności niezależnie od jej rodzaju, kategorii czy przeznaczenia. Mogą one pełnić szereg funkcji zarówno żywieniowych jak i technologicznych. Z punktu widzenia poprawy funkcjonalnych cech żywności – rozumianych na potrzeby tego opracowania jako szczególne właściwości odżywcze lub inne korzystne fizjologicznie dla zdrowia, dobrego samopoczucia lub zmniejszenia czynników ryzyka określonych chorób – składniki roślinne, według różnych źródeł, stanowią ponad 50% substancji dodawanych do żywności.

czytaj dalej
Dobre praktyki w ramach dobrowolnych systemów certyfikacji żywności

Dobre praktyki w ramach dobrowolnych systemów certyfikacji żywności

W odpowiedzi na oczekiwania wielu konsumentów, żywność coraz częściej prezentowana jest jako posiadająca szczególne cechy jakościowe, np. poprzez wyróżnienie, że oferowany produkt, jego składniki lub proces produkcji są przedmiotem certyfikacji gwarantującej szczególną jakość. Wyniki badań wykonanych na zlecenie Komisji Europejskiej (KE) w 2013 r. pokazują, że liczba dobrowolnych systemów certyfikacji żywności w UE przekroczyła 900, a konsumenci są do pewnego stopnia skłonni zapłacić wyższą cenę za produkty etykietowane z odniesieniem do certyfikacji w zakresie składu, pochodzenia lub zgodności z konkretnym systemem jakości.

czytaj dalej
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego – kryteria kwalifikacji na podstawie przepisów unijnych

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego – kryteria kwalifikacji na podstawie przepisów unijnych

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (żspm) to kategoria żywności dedykowana szczególnej grupie konsumentów, jakimi są pacjenci wymagający specjalnego postępowania dietetycznego pod nadzorem lekarskim. Od dłuższego czasu w państwach członkowskich obserwowany jest dynamiczny rozwój tej kategorii produktów. Do niedawna kwalifikacja wielu z nich mogła budzić wątpliwości za sprawą nieprecyzyjnych przepisów, dotyczących tzw. żywności dietetycznej.

czytaj dalej
Obowiązki rejestracyjne przedsiębiorstw działających na rynku środków spożywczych

Obowiązki rejestracyjne przedsiębiorstw działających na rynku środków spożywczych

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność na rynku środków spożywczych, w myśl przepisów unijnych są zobowiązani do dokonania rejestracji tej działalności w porozumieniu z organem właściwym w zakresie urzędowej kontroli żywności w danym państwie członkowskim UE. W Polsce urzędowa kontrola żywności jest sprawowana przez kilka inspekcji, nie wszystkie z tych instytucji nakładają obowiązek rejestracyjny, jednak spełnienie wymagań w tym zakresie (zależnie do zakresu działalności), może wymagać złożenia nawet kilku różnych wniosków.

czytaj dalej